Capture Fluctuations, Make High Returns

Quyền chọn, một trải nghiệm giao dịch mới

Tài khoản Quyền chọn
- -
Đăng nhập
Chênh lệch quyền chọn kiểu Âu
Quyền chọn kiểu Mỹ
Touch Options
Đầu tư kép
/
-- --%
Index Price --
24H Cao
--
24H Thấp
--
24H Khối lượng
--
Thông tin sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Bảng chữ cái Hy Lạp
Delta - -
Vega - - USDT
Gamma - -
Theta - - USDT
Loại sản phẩm
Vui lòng chọn
Giá thực hiện thấp
Giá thực hiện cao
Ngày đáo hạn (UTC-0)
Mệnh giá
Tài sản khả dụng trong tài khoản quyền chọn
- - USDT Chuyển
Giá thanh toán
Giá chỉ số hợp đồng Huobi khi sản phẩm đáo hạn
Lợi nhuận tối đa ước tính (USDT)
- -
Lợi nhuận tối đa (lần)
- -
Chi phí phải trả (USDT)
- -
Mở các vị thế chênh lệch quyền chọn kiểu Âu
Không có lịch sử