{@@seo_base_currency_summary@@} {@@seo_quote_currency_summary@@}

Phí theo cấp&Lãi suất theo cấp

Cấp phí giao dịch exchange của bạn LV. (Cấp bậc đặc biệt)

Sử dụng khấu trừ HT

可用 --- HT

Sử dụng khấu trừ thẻ điểm

可用 ---