, ,
Cross Isolated C2C
Fav
Loại tiền Giá mới nhất Tăng 24h Volume
Tạm thời không có lịch sử
---/---
---
Tăng
---
24H cao
---
24H thấp
---
24h Vol
--- ---
Hướng dẫn quy trình ký quỹ
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
Giới hạn Giá thị trường Stop-Limit
Thẻ tín dụng Chuyển khoản Vay
Có thể sử dụng 0 --- Nạp tiền
Giá mua vào
Lượng mua vào
0 --- 0 ---
Tổng 0 ---
Đăng nhập hoặc Đăng kí
Có thể sử dụng 0 --- Nạp tiền
Giá bán ra
Lượng bán ra
0 --- 0 ---
Tổng 0 ---
Đăng nhập hoặc Đăng kí
  • Tape
  • Giao dịch thực tế
Lệnh mua bán
Lệnh mua
Lệnh bán
---
  • ---
Giá (---) Số lượng (---) Lũy kế (---)

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

Market trades
Giá (---) Số lượng (---) Thời gian
ủy thác hiện tại
Thời gian Cặp giao dịch Loại Loại Side Giá (---) Số lượng (---) Tổng tiền ủy thác (---) Điều kiện dừng
Đơn hàng có kí hiệu màu xanh là lệnh dừng
Đã thành giao Chưa thành giao Action
Tạm thời không có lịch sử
Lịch sử đơn (Một tuần gần đây)
Thời gian Cặp giao dịch Loại Loại Side Giá (---) Lượng Ủy thác Đã thành giao (---) Giá bình quân Mức thành giao (---) Điều kiện dừng Status Action
Tạm thời không có lịch sử