Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español (España)
Español (Latinoamérica)
Türkçe
Tiếng Việt
Português (Portugal)
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
XEN( XEN)
XEN aims to empower the individual No pre-mint No Admin Keys Immutable Contract No listings on CEXs Starts with zero supply.
Động lực thị trường
Một vài dữ liệu từ CoinGecko
Giá hiện tại
---
Thời gian ICO
2022-10-09
Tổng cung
---
Nguồn cung đang lưu hành
8988419825148
Vốn hóa thị trường
---
Vốn hóa thị trường lưu hành
---
Khoảng giá bao gồm chi phí của các nhà đầu tư cá nhân và & tổ chức trước đó.
Giá cho các nhà đầu tư sớm
0

 XEN (XEN)

I. Project Introduction

XEN aims to empower the individual No pre-mint No Admin Keys Immutable Contract No listings on CEXs Starts with zero supply.

II. Related Links

Official Website:  https://xen.network/bsc

Whitepaper Link:  https://xen.network/bsc

Blockchain explorer Links: https://bscscan.com/token/0x2AB0e9e4eE70FFf1fB9D67031E44F6410170d00e

Community Related links:

Twitter: https://twitter.com/XEN_Crypto
Telegram: https://t.me/XENCryptoTalk
Discord:https://discord.gg/B4TF6Cfe