Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español (España)
Español (Latinoamérica)
Türkçe
Tiếng Việt
Português (Portugal)
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
PEOPLE(ConstitutionDAO)
ConstitutionDAO (2021-2021) was a beautiful experiment in a single-purpose DAO.
White Paper & Cộng đồng
Động lực thị trường
Một vài dữ liệu từ CoinGecko
Giá hiện tại
---
Xếp hạng
Từ bảng xếp hạng vốn hóa thị trường của CoinGecko
270
Thời gian ICO
2021-11-19
Tổng cung
5067352632 Nguồn dữ liệu: CoinGecko
Nguồn cung đang lưu hành
5067352632 Nguồn dữ liệu: CoinGecko
Vốn hóa thị trường
---
Vốn hóa thị trường lưu hành
---
Khoảng giá bao gồm chi phí của các nhà đầu tư cá nhân và & tổ chức trước đó.
Giá cho các nhà đầu tư sớm
---


ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.