Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español (España)
Español (Latinoamérica)
Türkçe
Tiếng Việt
Português (Portugal)
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
NFT(APENFT)
APENFT is backed by the underlying technology of top-notch blockchains, Ethereum and TRON, with support from the world’s largest distributed storage system Bittorrent File System (BTFS) to deliver the mission of registering world-class artworks as NFTs on the blockchain.
White Paper & Cộng đồng
Động lực thị trường
Một vài dữ liệu từ CoinGecko
Giá hiện tại
---
Xếp hạng
Từ bảng xếp hạng vốn hóa thị trường của CoinGecko
260
Thời gian ICO
2021-05-20
Tổng cung
999990000000000 Nguồn dữ liệu: CoinGecko
Nguồn cung đang lưu hành
277080562500000 Nguồn dữ liệu: CoinGecko
Vốn hóa thị trường
---
Vốn hóa thị trường lưu hành
---
Khoảng giá bao gồm chi phí của các nhà đầu tư cá nhân và & tổ chức trước đó.
Giá cho các nhà đầu tư sớm
---