Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español (España)
Español (Latinoamérica)
Türkçe
Tiếng Việt
Português (Portugal)
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
MLK(MiLK)
MiL.k is a rewards-integration platform on blockchain that connects various services in lifestyle, travel, and leisure sectors. On the MiL.k app, users can exchange various rewards points with Milk Coin (MLK), which means they can combine different kinds of rewards into one asset (MLK).
Động lực thị trường
Một vài dữ liệu từ CoinGecko
Giá hiện tại
---
Xếp hạng
Từ bảng xếp hạng vốn hóa thị trường của CoinGecko
358
Thời gian ICO
2019-12-16
Tổng cung
986245419
Nguồn cung đang lưu hành
245605939 ( As of 19th Oct 2022)
Vốn hóa thị trường
---
Vốn hóa thị trường lưu hành
---
Khoảng giá bao gồm chi phí của các nhà đầu tư cá nhân và & tổ chức trước đó.
Giá cho các nhà đầu tư sớm
---