Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español (España)
Español (Latinoamérica)
Türkçe
Tiếng Việt
Português (Portugal)
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
IPV(IPVerse)
IPVERSE is a secure and reliable Digital IP Transaction Network that establishes an IP transaction blockchain network of IP and solves the IP transactions opacity problem.
Động lực thị trường
Một vài dữ liệu từ CoinGecko
Giá hiện tại
---
Thời gian ICO
2022-05-20
Tổng cung
3000000000
Nguồn cung đang lưu hành
1750000 (As of September 13, 2022)
Vốn hóa thị trường
---
Vốn hóa thị trường lưu hành
---
Khoảng giá bao gồm chi phí của các nhà đầu tư cá nhân và & tổ chức trước đó.
Giá cho các nhà đầu tư sớm
Private Round(August 2021 to March 2022) - Token Price : 0.28USD