Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español (España)
Español (Latinoamérica)
Türkçe
Tiếng Việt
Português (Portugal)
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
EGAME(EVERY GAME)
SAMSUNG GAMES 'EVERY GAME' is a blockchain game platform that can issue, sell, and purchase NFTs, and provides a variety of usage environments such as metaverse with the Web 3.0 standard.
Động lực thị trường
Một vài dữ liệu từ CoinGecko
Giá hiện tại
---
Thời gian ICO
2020-08-29
Tổng cung
10000000000
Nguồn cung đang lưu hành
---
Vốn hóa thị trường
---
Vốn hóa thị trường lưu hành
---
Khoảng giá bao gồm chi phí của các nhà đầu tư cá nhân và & tổ chức trước đó.
Giá cho các nhà đầu tư sớm
0.002$