Quét để tải Ứng dụng
Xem toàn bộ
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español (España)
Español (Latinoamérica)
Türkçe
Tiếng Việt
Português (Portugal)
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
BITCI(Bitcicoin)
Bitcicoin is the intersection and common share of smart contracts, crypto asset management systems, crypto asset storage and transfer services, fan tokens, real estate tokenizations, blockchain infrastructure products and services that are if not yet already, soon will be offered to the private and public sector, operating on the Bitcichain network.
Động lực thị trường
Một vài dữ liệu từ CoinGecko
Giá hiện tại
---
Xếp hạng
Từ bảng xếp hạng vốn hóa thị trường của CoinGecko
415
Thời gian ICO
2020-02-29
Tổng cung
29947652775 (2023 january 9.000.000 will burn)
Nguồn cung đang lưu hành
7708828412 Nguồn dữ liệu: CoinGecko
Vốn hóa thị trường
---
Vốn hóa thị trường lưu hành
---
Khoảng giá bao gồm chi phí của các nhà đầu tư cá nhân và & tổ chức trước đó.
Giá cho các nhà đầu tư sớm
---