Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Gold VIP privileges.
Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Diamond VIP privileges.
ประกาศทางกฎหมาย
ข้อ 1
เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพลตฟอร์มการซื้อขายและผลิตภัณฑ์ทางการเงินระดับนานาชาติและมืออาชีพสำหรับนักลงทุนและคนชื่นชอบสินทรัพย์ดิจิตอลทั้งหลายในทั่วโลกภายใต้เงื่อนไขไม่ละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์ ห้ามใช้เว็บไซต์นี้เพื่อทำการค้าที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน การลักลอบนำเข้าและการติดสินบนทางการค้า ลฯล ถ้าพบเหตุการณ์ดังกล่าว ทางเว็บไซต์เราจะตรึงบัญชี และแจ้งให้หน่วยงานมีอำนาจทราบทันที
ข้อ 2
เมื่อหน่วยงานมีอำนาจข้องได้แสดงเอกสารสอบสวนและต้องการให้ทางเว็บไซต์เราให้ความร่วมมือในการสอบสวนผู้ใช้ที่ระบุไว้ หรือต้องการให้ยึด ตรึงหรือโอนบัญชีของผู้ใช้ ทางเว็บไซต์เราจะให้ข้อมูลผู้ใช้ตามความต้องการของหน่วยงานมีอำนาจ หรือดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บัญชีใช้งานไม่ได้และความเสียหายที่เกิดจากกรณีดังกล่าว ทางเว็บไซต์เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ
ข้อ 3
กรณีผู้ใช้เว็บไซต์ได้ละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์ด้วยเหตุไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศนี้ เว็บไซต์ในฐานะเป็นผู้ให้บริการ ซึ่งมีหน้าที่ปรับปรุงกฎระเบียบและการให้บริการของแพลตฟอร์มให้ดีขึ้น แต่ทางเว็บไซต์เราไม่มีเจตนาและการกระทำละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์ และจะไม่ร่วมกันรับผิดชอบใด ๆ ต่อการกระทำของผู้ใช้
ข้อ 4
ไม่ว่าได้เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ด้วยวิธีการใด ๆ หรือใช้เว็บไซต์นี้โดยทางตรงหรือทางอ้อม จะถือว่ายอมรับข้อตกลงในประกาศของเว็บไซต์นี้โดยสมัครใจ
ข้อ 5
สำหรับปัญหาที่ประกาศนี้ไม่ได้พูดถึง ให้ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์ กรณีประกาศนี้มีความขัดแย้งกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์ ให้ยึดกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์เป็นหลัก