Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Gold VIP privileges.
Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Diamond VIP privileges.
เงื่อนไขผู้ใช้

Huobi Global Limited (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแห่งประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์ เว็บไซต์ของบริษัทคือ https://www.huobi.me (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์เรา” หรือ “เว็บไซต์”) ซึ่งเว็บไซต์เราเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลโดยเฉพาะและบริการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ สำหรับผู้ใช้(ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการนี้” หรือ “บริการ”)เพื่อความสะดวกในการเรียกชื่อตามสัญญานี้ บริษัทและเว็บไซต์ในสัญญานี้จะเรียกว่า “เรา” หรือสรรพนามบุรุษที่ 1 อื่น ๆ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคอื่น ๆ ที่เข้าสู่ระบบเว็บไวต์นี้ล้วนเป็นผู้ใช้ของเว็บไซต์เราหมด เพื่อความสะดวกในการเรียกชื่อตามสัญญานี้ ต่อไปนี้เรียกว่า “คุณ” หรือสรรพนามบุรุษที่ 2 อื่น ๆ เพื่อความสะดวกในการเรียกชื่อตามสัญญานี้ ในสัญญานี้เรากับคุณจะเรียกว่า “ทั้งสองฝ่าย” โดยเรียกเราหรือคุณว่า “ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์เรา เราอาจให้ฉบับหลายภาษา หากมีความขัดแย้งหรือการละเว้น ฯลฯ ให้ถือฉบับภาษาจีนเป็นหลัก

หมายเหตุสําคัญ :

เราขอเตือนคุณโดยเฉพาะ:

 • 1 สินทรัพย์ดิจิตอลไม่ได้ออกโดยสถาบันการเงินใด ๆ หรือ บริษัทหรือเว็บไซต์เรา
 • 2 ตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลเป็นแบบใหม่และยังไม่ได้รับการยืนยัน และอาจไม่มีการเติบโต
 • 3 สินทรัพย์ดิจิตอลส่วนใหญ่ได้ถูกใช้โดยนักเก็งกำไร ตลาดค้าปลีกและการค้าไม่ค่อยได้ใช้ การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงมาก เพราะสามารถซื้อขายได้ตลอดทั้งวัน โดยไม่มีข้อจำกัดในการขึ้น-ลง ราคาอาจมีความผันผวนมากเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเจ้ามือและนโยบายของรัฐบาลทั่วโลก
 • 4 ในกรณีที่ทางบริษัทฝ่ายเดียววินิจฉัยว่าท่านปฏิบัติผิดสัญญา หรือบริการที่เว็บไซต์ให้นั้นผิดกฎหมายตามกฎหมายในส่วนท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่ รวมทั้งกรณีที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยผิดกฎหมาย ทางบริษัทจะมีสิทธิระงับบัญชีของท่านเป็นชั่วคราวหรือถาวร หรือระงับการใช้บริการหรือสินทรัพย์ดิจิตอลในเว็บไซต์เป็นชั่วคราวหรือถาวร ห้ามผู้ใดที่อยู่ในอเมริกาใช้บริการของเว็บไซต์โดยเด็ดขาด

ขอแจ้งให้คุณทราบว่า :

 • 1 คุณทเข้าใจว่า เว็บไซต์เราเป็นเพียงแค่แพลตฟอร์มที่คุณรับข้อมูลสินทรัพย์ดิจิตอล แสวงหาคู่ค้า เจรจาการซื้อขายและทำการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอล ซึ่งเว็บไซต์เราจะไม่มีส่วนร่วมในการซื้อขายใด ๆ ของคุณ ดังนั้น คุณจึงต้องระมัดระวังในการตัดสินใจด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบความเป็นจริง ความถูกต้องตามกฎหมายและประสิทธิผลของสินทรัพย์ดิจิตอลที่เกี่ยวข้อง โดยรับผิดชอบต่อความรับผิดชอบและความสูญเสียที่เกิดขึ้น
 • 2 ความคิดเห็น ข้อความ คำปรึกษา การวิเคราะห์ ราคา ข้อเสนอแนะและข่าวอื่นใดของเว็บไซต์นถือเป็นความคิดเห็นทั่วไปของตลาด ซึ่งยังไม่ถือเป็นคําแนะนําการลงทุนทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที ่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเนื่องจากพึ่งพาข้อมูลนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดการสูญเสียกำไรใด ๆ
 • 3 เนื้อหาของเว็บไซต์เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลเว็บไซต์มีความถูกต้องแม่นยำ แต่ไม่สามารถรับประกันระดับความถูกต้อง และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเนื่องจากข้อมูลในเว็บไซต์เรา หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตล้มเหลว และการส่งหรือการรับแจ้งเดือนหรือข้อความใด ๆ ล้าช้าหรือล้มเหลว
 • 4 ระบบการซื้อขายในรูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตก็มีความเสี่ยงอยู่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และอินเทอร์เน็ต เป็นต้นเนื่อจากเราไม่สามารถควบคุมความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานของอินเทอร์เน็ต เราจะไม่รับผิดชอบต่อการบิดเบือน ความล่าช้าและความล้มเหวในการเชื่อมต่อ
 • 5 https://www.huobi.me เป็นแพลตฟอร์มที่เผยแพร่ข้อมูลกับภายนอกอย่างเป็นทางการของเว็บไซต์เรา
 • 6 ไม่มีบริการใดในไซต์นี้รับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
 • 7 ห้ามใช้เว็บไซต์เราเพื่อมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ อาทิ การฟอกเงิน การลักลอบ การทุจริตทางการค้า ฯลฯ ถ้าพบเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งมีความสงสัยว่าผิดกฎหมาย เว็บไซต์เราจะใช้วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอายัดบัญชีและแจ้งให้ผู้มีอำนาจทราบ เป็นต้น โดยเราจะไม่แบกความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้น และขอสงวนสิทธิในการจับความผิดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • 8 ห้ามใช้เว็บไซต์เราเพื่อทำกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดจรรยาบรรณใด ๆ เช่น การจัดการตลาดโดยความมุ่งร้าย ถ้าพบเหตุการณ์ดังกล่าว เว็บไซต์เราจะใช้มาตรการแจ้งเดือน การจำกัดการซื้อขาย การยกเลิกบัญชีและมาตรการป้องกันอื่น ๆ สำหรับการกระทำที่ผิดศีลธรรมต่าง ๆ เช่น การกำหนดราคาโดยความมุ่งร้าย การส่งผลกระทบต่อระบบการซื้อขายโดยความมุ่งร้าย ลฯล โดยเราจะไม่แบกความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้น และขอสงวนสิทธิในการจับความผิดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

๑.ทั่วไป

 • 1.1 ข้อตกลงผู้ใช้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “สัญญานี้” หรือ “ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้”) ประกอบด้วยข้อความ นโยบายความเป็นส่วนตัว การเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าของคุณและนโยบายป้องกันการฟอกเงิน ตลอดจนกฎกติกา ประกาศ และคำชี้แจงที่เปิดเผยโดยเว็บไซต์แล้วหรืออาจได้รับการเปิดเผยในอนาคต
 • 1.2 ก่อนที่คุณใช้บริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์เรา คุณต้องอ่านข้อตกลงนี้อย่างรอบคอบ หากมีความไม่เข้าใจหรือความต้องการอย่างอื่น กรุณาปรึกษาทนายความมืออาชีพหากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงนี้/แก้ไขข้อตกลงตามใจ กรุณาหยุดการใช้บริการของเว็บไซต์เรา หรือไม่เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์เราอีกต่อไปเมื่อคุณเข้าสู่ระบบเว็บไซต์เรา หรือใช้บริการใด ๆ ของเว็บไซต์เราหรือมีพฤติกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งแสดงว่าคุณเข้าใจและ ยอมรับกับเนื้อหาของข้อตกลงนี้ รวมถึงการแก้ไขใด ๆ ที่เว็บไซต์ มีต่อข้อตกลงในทุกเวลา
 • 1.3 คุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์เรา เมื่อคุณกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของเว็บไซต์และผ่านขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง(ต่อไปนี้เรียกว่า “สมาชิก”) การคลิกปุ่ม “ตกลง”ในระหว่างการสมัคร แสดงว่าคุณได้ทำข้อตกลงกับบริษัทในรูปแบบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเมื่อคุณคลิกที่ปุ่มใด ๆ ที่มีข้อความว่า "ตกลง"หรือข้อความที่มีความหมายคล้ายกันในระหว่างการใช้เว็บไซต์เรา หรือใช้บริการเว็บไซต์ในลักษณะที่อนุญาตโดยเว็บไซต์เรา แสดงว่าคุณเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขและข้อหนดทั้งหมดตามข้อตกลงนี้ การไม่มีลายมือของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลผูกพันตามกฎหมายของข้อตกลงนี้เลย
 • 1.4 หลังจากที่คุณเป็นสมาชิกของเว็บไซต์เราแล้ว คุณจะได้บัญชีสมาชิกและมีรหัสผ่านที่ตรงกัน โดยบัญชีสมาชิกและรหัสผ่านจะถูกเก็บไว้โดยสมาชิกเอง ดังนั้น สมาชิกจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อกิจกรรมและเหตุการณ์ทั้งหมดที่ใช้บัญชีของคุณ
 • 1.5 ต้องสมัครเป็นสมาชิกของเรา ถึงจะทำการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลของเว็บต์นี้ได้ และสามารถใช้บริการที่มีให้สำหรับสมาชิกโดยเฉพาะตามที่กำหนดไว้ของเว็บไซต์เรา ส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สมาชิก คุณสามารถเข้าสู่ระบบ เรียกดูเว็บไซต์และได้รับบริการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ของเว็บไซต์เรา
 • 1.6 เมื่อสมัครสำเร็จ และใช้บริการ ฟังก์ชั่นใด ๆ ที่มีให้โดยเว็บไซต์เรา จะถือว่าคุณได้อ่านและเข้าใจว่า:
  • 1.6.1 ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้
  • 1.6.2 คุณยืนยันว่าคุณมีอายุครบ 16 ปีหรือมีอายุในทางกฎหมายซึ่งสามารถทำข้อตกลงตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งการสมัคร การซื้อหรือขาย การเผยแพร่ข้อมูล และพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์เราอื่น ๆ ต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศหรือภูมิภาคของคุณ ในเวลาเดียวกัน คุณยังมีความสามารถเต็มที่ในการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้และลงนามข้อตกลงในการซื้อขาย ตลอดจนการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลโดยใช้เว็บไซต์เรา
  • 1.6.3 คุณรับรองว่าสินทรัพย์ดิจิตอลทั้งหมดที่เป็นของคุณและมีส่วนร่วมในการซื้อขายดังกล่าวได้มาถูกต้องตามกฎหมายและเป็นของคุณ
  • 1.6.4 คุณตกลงที่จะรับผิดชอบทั้งหมดต่อพฤติกรรมการซื้อขายหรือไม่ซื้อขายของคุณ พร้อมรับผิดชอบต่อกำไรหรือขาดทุนด้วย
  • 1.6.5 คุณยืนยานว่าข้อมูลที่ระบุในระหว่างการสมัครเป็นความจริงและถูกต้อง
  • 1.6.6 คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ของภาษี จะรวมถึงรายงานกำไรการซื้อขายใด ๆ ด้วย
  • 1.6.7 คุณต้องรับรองจะไม่ปฏิบัติพฤติกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้เว็บไซต์เราหรือบริษัทเสียประโยชน์ในกรณีใด ๆ ซึ่งไม่ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับบริการของเว็บไซต์เราหรือไม่
  • 1.6.8 ข้อตกลงนี้มีผลผูกพันเฉพาะสิทธิและหน้าที่ระหว่างคุณและเรา ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางกฎหมายและข้อพิพาททางกฎหมายที่เกิดจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลระหว่างผู้ใช้ของเว็บไซต์เรา หรือระหว่างคุณกับเว็บไซต์อื่น

๒.การแก้ไขข้อตกลง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว และประกาศในรูปแบบการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์โดยจะไม่แจ้งให้คุณทราบเป็นรายบุคคล ข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข จะมีการระบุเวลาแก้ไขในหน้าแรกเว็บไซต์ เมื่อประกาศบนเว็บไซต์ จะมีผลังคับใช้ทันทีคุณควรเรียกดูและติดตามการอัพเดท เวลาแก้ไขและเนื้อหาที่อัพเดทของข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว ถ้าคุณไม่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง คุณต้องหยุดการใช้บริการเว็บไซต์เราทันที ถ้าคุณยังคงใช้บริการเว็บไซต์เราต่อ ซึ่งแสดงว่าซึ่งคุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

๓.การสมัคร

 • 3.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร คุณยืนยันและรับรองว่า: เมื่อคุณดำเนินขั้นตอนการสมัครเสร็จสิ้นหรือใช้บริการเว็บไซต์ในลักษณะที่อนุญาตโดยเว็บไซต์เราคุณควรเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือองค์กรอื่นที่สามารถลงนามข้อตกลงนี้และใช้บริการของเว็บไซต์เราบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับ เมื่อคุณคลิกที่ปุ่มตกลงขอสมัคร ซึ่งแสดงว่าตัวคุณเองหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณยอมรับกับเนื้อหาของข้อตกลง และตกลงให้ตัวแทนขอสมัครและใช้บริการเว็บไซต์เราถ้าคุณไม่มีคุณสมบัติในเรื่องดังกล่าว คุณและตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณจะต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบเกิดจากนั้น ขณะบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรืออายัดบัญชีบัญชีของคุณอย่างถาวร และติดตามความรับผิดชอบของคุณและตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
 • 3.2 วัตถุประสงค์ของการสมัคร คุณยืนยันและรับรองว่า: วัตถุประสงค์ในการสมัครเว็บไซต์เราของคุณไม่ใช่เพื่อละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ หรือทำลายระเบียบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลในไซต์นี้
 • 3.3 ขั้นตอนการสมัคร
  • 3.3.1 คุณตกลงที่จะระบุอีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลอื่นใดที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของหน้าเว็บไซต์สมัครสำหรับผู้ใช้เว็บไซต์เรา ซึ่งคุณสามารถเข้าสู่ระบบเว็บไซต์เราโดยใช้อีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับการยืนยานจากคุณ หรือโดยวิธีอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์เราหากมีความจำเป็น ตามบทบัญญาติของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ คุณต้องระบุชื่อจริงเอกสารข้อมูลประจำตัวและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญาติของกฎหมายและกฎระเบียบ นโยบายความเป็นส่วนตัวและบทบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน และต้องอัพเดทข้อมูลใช้ในการสมัครอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของความตรงตามเวลา ความละเอียดและความถูกต้องข้อมูลที่พิมพ์เข้าไปทั้งหมดจะอ้างอิงเป็นข้อมูลการสมัครตุณต้องรับผิดชอบต่อความจริง ความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม
  • 3.3.2 กรณีกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและข้อกำหนดอื่น ๆ ของประเทศหรือภูมิภาคที่คุณอยู่กำหนดให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์โดยชื่อจริง คุณตกลงที่จะระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ผ่านการลงทะเบียนชื่อจริง กรณีคุณไม่ระบุตามที่กำหนดไว้ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม
  • 3.3.3 เมื่อคุณระบุข้อมูลการสมัครที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลบังคับและได้ผ่านการตรวจสอบ คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของเว็บไซต์เรา ซึ่งการได้รับบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของเว็บไซต์เราจะถือว่าการสมัครประสบความสำเร็จ คุณสามารถเข้าสู่ระบบเว็บไซต์เราในฐานะสมาชิกได้
  • 3.3.4 คุณตกลงที่จะรับอีเมล์/หรือข้อความที่เกี่ยวกับการจัดการและการดำเนินงานเว็บไซต์จากเว็บไซต์เรา

๔.การให้บริการ

เว็บไซต์เราจะให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์สำหรับกิจกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอล(รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอล ลฯล) เท่านั้น ซึ่งเว็บไซต์เราจะไม่มีส่วนร่วมในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ขาย และเว็บไซต์เราจะไม่ให้บริการเติมเงินหรือถอนสกุลเงินตามกฎหมายของประเทศใด ๆ

 • 4.1 เนื้อหาของการให้บริการ

  • 4.1.1 คุณมีสิทธิ์ในการเรียกดูข้อมูลตลาดและการซื้อขายแบบเรียลไทม์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ของทรัพย์สินดิจิตอลในเว็บไซต์เรา และมีสิทธิ์ในการยื่นคำสั่งซื้อสินทรัพย์ดิจิตอล พร้อมดำเนินการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลให้สำเร็จ
  • 4.1.2 คุณมีสิทธิ์ที่จะดูข้อมูลภายใต้บัญชีสมาชิกของเว็บไซต์โดยผ่านเว็บไซต์เรา และมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการต่าง ๆ โดยใช้ฟังก์ชั่นของเว็บไซต์
  • 4.1.3 คุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเว็บไซต์เราตามกฎกติกาของกิจกรรมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์เรา
  • 4.1.4 บริการอื่น ๆ ซึ่งเว็บไซต์เรารับรองว่าจะให้คุณ
 • 4.2 กฎการให้บริการ คุณรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎการใก้บริการของเว็บไซต์เราดังต่อไปนี้ :

  • 4.2.1 คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบาย เพื่อรับประกันในความถูกต้องตามกฎหมายของแหล่งที่มาสินทรัพย์ดิจิตอลทั้งหมดในบัญชี ซึ่งห้ามทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือกิจกรรมที่อาจทำให้เว็บไซต์เราหรือบุคคลที่สามได้รับความเสียหายในเว็บไซต์เราหรือโดยใช้เว็บไซต์เรา เช่น การรับส่งข้อความใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ละเมิดกฎระเบียบ หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น ข้อความเรื่อของอีเมล์ในนามของเว็บไซต์เราโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์เราหรือถูกสร้างขึ้นมา
  • 4.2.2 คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ตลอดจนใช้และรักษาหมายเลขบัญชี รหัสผ่าน รหัสผ่านทุนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผูกไว้ในการสมัคร รวมถึงความปลอดภัยรหัสตรวจสอบที่รับโดยโทรศัพท์มือถือไว้อย่างดีคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการดําเนินการใด ๆ และผลที่ตามมาของการใช้หมายเลขบัญชี รหัสผ่านทุนและรหัสยืนยานผ่านโทรศัพท์มือถือของเว็บไซต์เราเมื่อคุณพบว่าหมายเลขบัญชี รหัสผ่านทุนและรหัสยืนยานของเว็บไซต์เราถูกนำไปใช้โดยบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีปัญหาด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ของบัญชีผู้ใช้ ควรแจ้งให้เว็บไซต์เราทราบทันที เพื่อขอให้เว็บไซต์เราระงับการให้บริการหมายเลขบัญชีของเว็บไซต์เว็บไซต์เรามีสิทธิ์ที่จะดําเนินการตามคำขอของคุณในเวลาที่เหมาะสม แต่สำหรับผลกระทบ(รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายใด ๆ ของคุณ) ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการ เว็บไซต์เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ คุณไม่สามารถมอบ ยืม เช่า ถ่ายโอนหรือแบ่งหมายเลขบัญชีเว็บไซต์เราให้บุคคลอื่นใช้ด้วยวิธีอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเว็บไซต์เรา
  • 4.2.3 คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมด(รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเปิดเผยข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล การคลิกปุ่มตกลง หรือการยื่นข้อตกลงประเภทต่าง ๆ การต่ออายุข้อตกลงออนไลน์หรือการซื้อบริการ เป็นต้น) ที่เกิดขึ้นภายใต้หมายเลขบัญชีและรหัสผ่านของเว็บไซต์เรา
  • 4.2.4 ระหว่างเวลาที่คุณทำการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลในเว็บไซต์เรา คุณจะต้องไม่รบกวนการซื้อขายปกติ หรือทำลายระเบียบการซื้อขายของสินทรัพย์ดิจิตอลโดยความมุ่งร้าย จะไม่รบกวนการทำงานปกติของเว็บไซต์เรา หรือการใช้บริการเว็บไซต์เราของผู้ใช้อื่น ๆ โดยวิธีการด้านเทคนิคหรือวิธีการอื่น ๆ และจะไม่หมิ่นประมาทชื่อเสียงด้านธุรกิจของเว็บไซต์เราโดยใช้วิธีการสร้างความจริง ลฯล
  • 4.2.5 หากคุณมีข้อพิพาทกับผู้ใช้รายอื่นเนื่องมาจากการซื้อขายออนไลน์ คุณไม่สามารถเรียกร้องให้เว็บไซต์เราให้เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยช่องทางอื่น ๆ ยกเว้นช่องทางการพิจารณาคดีหรือการบริหาร
  • 4.2.6 สำหรับภาษี ค่าฮาร์ดแวร์ ค่าซอฟต์แวร์ ค่าบริการหรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้บริการเว็บไซต์ของคุณ คุณต้องตัดสินใจและรับผิดชอบเพียงคนเดียว
  • 4.2.7 คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ ข้อกำหนดในการให้บริการและกฎการใช้งานอื่น ๆ ซึ่งได้รับการเปิดเผยและอัปเดตเป็นครั้งคราวโดยเว็บไซต์เรา ทั้งนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการใช้บริการเว็บไซต์เรา
 • 4.3. กฎของผลิตภัณฑ์
  • 4.3.1 กฎในการซื้อขายผลิตภัณฑ์โดยสกุลเงิน แลกสกุลเงิน คุณรับรองว่า หลังจากเข้าสู่ระบบเว็บไซต์เรา และระหว่างการซื้อขายสกุลเงิน ด้วยสกุลเงิน กับผู้ใช้รายอื่น คุณจะปฏิบัติตามกฎในการซื้อขายอย่างดีดังนี้
  • 4.3.1.1 เรียกดูข้อมูลการซื้อขาย เมื่อเรียกดูข้อมูลการซื้อขายสกุลเงินด้วยสกุลเงิน ควรต้องอ่านเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อมูลการซื้อขาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะราคา ปริมาณการสั่งซื้อ ค่าธรรมเนียม ทิศทางของการซื้อหรือขาย ถ้าคุณยอมรับกับดนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อมูลการซื้อขาย ถึงจะคลิกปุ่มและทำการซื้อขายได้
  • 4.3.1.2 ยื่นการสั่งซื้อ เมื่อเรียกดูข้อมูลการซื้อขายและยืนยานว่าถูกต้องแล้ว คุณสามารถยื่นการสั่งซื้อเมื่อยื่นการสั่งซื้อ ซึ่งแสดงว่าคุณได้อนุญาตให้เว็บไซต์เราจัดการการซื้อขายที่ตรงกันแทนคุณ เว็บไซต์เราจะจัดการการซื้อขายให้แล้วเสร็จแบบอัตโนมัติเมื่อมีการซื้อขายที่ตรงตามราคาสั่งซื้อของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 4.3.1.3 ดูรายละเอียดของการซื้อขาย คุณสามารถตรวจสอบรายการบันทึกการซื้อขายสำเร็จจากรายละเอียดการซื้อขายในศูนย์บริหารจัดการ เพื่อยืนยันรายละเอียดบันทึกการซื้อขายของตนเอง
  • 4.3.1.4 การยกเลิกหรือแก้ไขการสั่งซื้อ ก่อนการสั่งซื้อยังไม่สำเร็จ คุณมีสิทธิ์ยกเลิกหรือแก้ไขการสั่งซื้อในเวลาใด ๆ

๕.สิทธิและหน้าที่ของเว็บไซต์เรา

 • 5.1 หากคุณไม่มีคุณสมบัติในการสมัครตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เว็บไซต์เรามีสิทธิ์ปฏิเสธการสมัครของคุณ กรณีสมัครได้แล้ว เว็บไซต์เรามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีสมาชิกของคุณ และเว็บไซต์เราขอสงวนสิทธิ์ในการติดตามความรับผิดชอบของคุณหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณในขณะเดียวกัน เว็บไซต์นี้ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะยอมรับการสมัครนของคุณในกรณีอื่น ๆ หรือไม่
 • 5.2 ในกรณีที่เว็บไซต์เราพบว่าท่านหรือผู้ใช้บัญชีที่ผูกมัดกับบัญชีท่านไม่เหมาะกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงตามการพิจารณาของเว็บไซต์เรา เว็บไซต์เราจะมีสิทธิ์ระงับการใช้บัญชีของท่านและบัญชีอื่น ๆ ที่ผูกมัดกันเป็นชั่วคราวหรือถาวร
 • 5.3 กรณีพบว่าผู้ใช้บัญชีเว็บไซต์ไม่ใช่ผู้สมัคร เว็บไซต์เรามีสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกการใช้บัญชีนี้
 • 5.4 กรณีเว็บไซต์เราสงสัยว่าข้อมูลที่คุณระบุเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์โดยใช้วิธีการทดสอบทางเทคนิค การสุ่มทดสอบด้วยพนักงานและวิธีการทดสอบอื่น ๆ เว็บไซต์เรามีสิทธิ์แจ้งให้คุณทราบเพื่อให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลระงับ หรือยกเลิกการให้บริการเว็บไซต์เรา
 • 5.5 เว็บไซต์เรามีสิทธิ์ปรับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเมื่อตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้มีข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัด
 • 5.6 เว็บไซต์เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ระงับหรือยกเลิกการให้บริการของเว็บไซต์ในทุกเวลา เว็บไซต์เราสามารถใช้สิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณมทราบล่วงหน้า กรณีเว็บไซต์เราได้ยกเลิกการให้บริการ 1 หรือหลายรายการ การยกเลิกจะมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศการยกเลิกการให้บริษัทในเว็บไซต์เรา
 • 5.7 เว็บไซต์เราควรใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการการจัดการที่จำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์ดำเนินงานตามปกติ และควรต้องสร้างสภาพแวดล้อมการซื้อขายและให้บริการการซื้อขายที่จำเป็นและน่าเชื่อถือ เพื่อรักษาระเบียบวินัยในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอล
 • 5.8 หากคุณไม่ได้ใช้บัญชีสมาชิกและรหัสผ่านของไซต์เราเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์เราเป็นเวลา 1 ปีติดต่อกัน เว็บไซต์เรามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีเว็บไซต์ของคุณหลังจากบัญชีถูกยกเลิก เว็บไซต์เรามีสิทธิ์ที่ให้ผู้ใช้รายอื่นใช้ชื่อสมาชิกที่ตรงกับคุณ
 • 5.9 เว็บไซต์เราจะรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์ดิจิตอลของคุณโดยใช้มาตรการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี การส่งเสริมความปลอดภัยและมาตรการอื่น ๆ และเว็บไซต์เรามีหน้าที่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเมื่อบัญชีของคุณมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่สามารถคาดการณ์ได้
 • 5.10 เว็บไซต์เรามีสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาข้อความประเภทต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อกำหนดของเว็บไซต์เราในเมื่อใดก็ได้ และเว็บไซต์เราสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
 • 5.11 เว็บไซต์เรามีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและข้อกำหนดอื่น ๆ ของประเทศหรือภูมิภาคที่คุณอยู่ และใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดในพื้นที่ คุณมีหน้าที่ให้ความร่วมมือ นอกจากนี้ เว็บไซต์เรายังมีสิทธิ์ที่จะระงับหรือหยุดเปิดใช้เว็บไซต์และบางส่วน หรือบริการทั้งหมดเป็นชั่วคราวหรือถาวรของคุณ ตามกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและข้อกำหนดอื่น ๆ ของประเทศหรือภูมิภาคที่คุณอยู่

๖.การชดใช้

 • 6.1 ในกรณีใด ๆ ทางเราจะรับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ซึ่งไม่เกินค่าใช้จ่ายรวมสาม(3)เดือนจากการใช้บริการเว็บไซต์เราของคุณ
 • 6.2 กรณีคุณได้ละเมิดข้อตกลงนี้ หรือกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ เป็นต้น คุณต้องชดใช้ให้เราอย่างน้อย 2 ล้านเหรียญ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น(รวมถึงค่าทนายความ) ถ้าไม่เพียงพอที่จะชดใช้ผลขาดทุนจริง คุณต้องเชดใช้ให้ครบถ้วน

๗.สิทธิในการแสวงหาการบรรเทาคำสั่งศาล

เราและคุณมีความมเห็นชอบด้วยกันว่า กฎหมายธรรมดาไม่สามารถชดเชยความเสียหายทั้งหมดสำหรับกรณีผิดสัญญาหรือกรณีอาจจะผิดสัญญา ดังนั้นฝ่ายไม่ผิดสัญญามีสิทธิ์ที่จะตามความชดเชยด้วยมาตรการชดเชยที่กฎหมายธรรมดาหรือกฎหมายสมดุลอนุญาติในกรณีผิดสัญญาหรืออาจจะผิดสัญญา

๘.การกำหนดความรับผืดชอบและไม่รับพิดชอบ

 • 8.1 คุณรับทราบและเห็นด้วยว่า ในกรณีทุกประเทภ เราไม่รับผิดชอบสำหรัยรายการต่อไปนี้
  • 8.1.1 ความเสียหายของรายได้
  • 8.1.2 ความเสียหายของกำไรการซื้อขายหรือสัญญา
  • 8.1.3 การหยุดของการซื้อขาย
  • 8.1.4 ความเสียของทุนเงินที่คาดว่าจะได้ประยัด
  • 8.1.5 ความเสียหายของข้อมูล
  • 8.1.6 ความเสียหายหรือสูญเสียของโอกาส ชื่อเสียงหรือวื่อเสียงธุรกิจ
  • 8.1.7 ความเสียหายของติจิตอล
  • 8.1.8 ต้นทุนของการซื้อผลิตภันฑ์หรือบริการ
  • 8.1.9 ความเสียหายหรือความสูญเสีทางอ้อม พิเศษหรือบังเอิญ ซึ่งเกิดจากการละเมิดสิทธิ(รวมความผิด) ผิดกฎหมายหรือเหตุผลอื่นๆไม่วาประเภทได ไม่ว่าเราได้เห็นความเสียหายหรือความสูญเสียนี้ล่วงหน้าหรือไม่ ไม่ว่าเราได้รับทราบความเป็นไปได้ของความความเสียหายหรือความสูญเสียนี้ล่วงหน้าหรือไม่ ข้อ8.1.1 และข้อ8.1.9ไม่เกี่ยวข้องกัน
 • 8.2 คุณรับทราบและเห็นด้วยว่า เราไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายเนื่องจากเหตุผลกรณีดังต่อไปนี้
  • 8.2.1 กรณีที่เราตัดสินว่าการซื้อขายโดยละเอียดของคุณอาจจะผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหรือผิดสัญญาด้วยเหตุผลสมควร
  • 8.2.2 กรณีที่เราตัดสินว่าพฤติกรรมในเว็บไซต์เราของคุณต้องสงสัยว่าอาจจะผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมด้วยเหตุผลสมควร
  • 8.2.3 ความสเยหายและค่าใช้จ่ายสำหรับพฤติกรรมที่ซื้อบริการหรือซื้อติจิตอล ข้อมูลหรือการซื้อขายเป็นต้นหรือพฤติกรรมทดแทนด้วยเว็บไซต์เรา
  • 8.2.4 ความเข้าใจผิดสำหรับเว็บไซต์เราของคุณ
  • 8.2.5 ความเสียหายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริการของเว็บไซต์เราแต่ไม่ใช่เกิดจากเหตุผลของเรานั้น
 • 8.3 เราไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายหรือความสูยเสียเนื่องจากการรักษาอุปกรณ์เครือข่ายข้อมูล ข้อผิดพลาดติดต่อของเครือข่ายข้อมูล ข้อผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ การสื่อสารหรือระบบอื่นๆ ข้อผิดพลาดระบบไฟฟ้า อากาศ อุบัติเหตุ การหยุดงาน ข้อพิพาทแรงงาน จลาจล การจลาจล ทัวร์สตรีท แรงงานผลิตหรือวัสดุผลิตไม่เพียงพอ ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยพายุ การระเบิด สงคราม ธนาคารหรือฝ่ายร่วมมืออื่นๆ ความล้มเหลวของตลาดทรับสินติจิตอล พฤติกรรมรัฐบาน คำสั่งจากหน่วยงานตุลาการหรือหน่วยงานบริหาร ความสเยหายที่เกอดจากการล้าหลังของบริการหรือไม่สามารถบริการได้เนื่องจากฝ่ายที่สามหรือพฤติกรรมที่ไม่อยู่ขอบข่ายความรับผิดชอบหรือพฤติกรรมที่เราไม่สามารถควบคุมได้
 • 8.4 เราไม่รับรองว่าข้อมูล ซอฟต์แวร์ ไฟล์ของเว็บไซต์เราปลอดภัยทั้งหมด ไม่ได้รับการทำลายจากไวรัสโทรจันและโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ดังนั้น คุณเป็นคนตัดสินใจที่จะล็อคอินเว็บไซต์เราและใช้บริการหรือดาวน์โหลดโปรแกรมและใช้โปรแกรมนี้รวมถึงข้อมูลและติจิตอลหรือไม่ และรับผิดชอบความเสี่ยงและความเสียหายอาจจะเกิดขึ้น
 • 8.5 เราไม่รับรองและไม่ให้คำมั่นสำหรับข้อมูลใดๆ ผลิตภัณฑ์ การซื้อขายจากเว็บไซต์อื่นของลิงค์ในเว็บไซต์เราและเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ของเว็บไซต์เราเป็นเด็ดขาด ถ้าหากคุณได้ใช้บริการ ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ใดๆ ซึ่งอำนวยจากเว็บไซต์อื่น คุณเป็นคนที่ตัดสินใจที่จะใช้และรับผิดชอบพฤติกรรมทั้งหมดดังกล่าว
 • 8.6 เราไม่รับรองเป็นทางอ้อมหรือทางตรงสำหรับการใช้บริการของเว็บไซต์เรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดความปรับใช้งาน ความไม่มีข้อผิดพลาดหรือข้อละเว้น ความต่อเนื่อง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ การใช้สำหรับทางพิเศษของบริการเว็บไซต์เราในขณะเดียวกัน เราไม่รับรองและให้คำมั่นใดๆสำหรับความมีประสิทธิผล ความถูกต้องความต่อเนื่อง ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความมั่นคง ความสมบูรและความทันเวลาของเทคนิคและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการที่อำนวยจากเว็บไซต์เราคุณเป็นคนตัดสินใจที่จะล็อคอินหรือไม่หรือจะใช้บริการที่อำนวยจากเว็บไซต์เราหรือไม่ และเป็นคนรับผิดชอบความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเราไม่รับรองเป็นทางอ้อมหรือทางตรงสำหรับตลาดทรับสินติจิตอล ค่าเงินและราคาเป็นต้น คุณเข้าใจและรับทราบตลาดทรับสินติจิตอลมีความไม่แน่นอน ราคาและค่าเนื้ออาจจะมีความผันผวนอย่างแรงหรือประสบความล้มเหลวในทุกเวลา คุณเป็นคนตัดสินใจที่จะซื้อขายทรับสินติจิตอลหรือไม่ และเป็นคนรับผิดชอบความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
 • 8.7 การรับรองและคำมั่นของเราที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้เป็นการรับรองและคำมั่นอันเดียวเท่านั้นของบริการของข้อตกลงฉบับนี้และเว็บไซต์นี้ และเป็นตัวแทนของการรับรองและคำมั่นที่เกิดจากทางอื่นหรือวิธีอื่นๆ ไม่ว่าเป็นทาง้ออมหรือทางตรงคำรับรองและคำบรรยายดังกล่าวเป็นตัวแทนของคำสัญญาและคำรับรองจากเราเอง ไม่รับรองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะปฏิบัติตามคำรับรองและคำสัญญาของข้อตกลงฉบับนี้
 • 8.8 เราไม่สละสิทธิใดๆที่จำกัด ยกเลิก หรือแก้ไขความรับผิดชอบชดเชยความเสียหายของเรา ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้แต่เหมาะสำหรับกฎหมายในขาบเขตกว้างที่สุดและเป็นสิทธิของเราเอง
 • 8.9 หลังจากลงทะเบียน คุณได้แสดงความเห็นชอบพฤติกรรมทั้งหมดของวํบไซต์เราตามกฎกติกาที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ และคุณเองเป็นคนรับผิดชอบความเสี่ยงใดๆที่เกิดจากนี้

๙. การบอกเลิกข้อตกลง

 • 9.1 วํบไซต์เรามีสิทธิ์เพิกถอนบัญชีวํบไซต์ของคุณตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ ข้องตกลงฉบับนี้จะเลิกในเมื่อบัญชีของคุณถูกเพิกถอน
 • 9.2 วํบไซต์เรามีสิทธิ์บอกเลิกให้บริการในเว็บไซต์ทั้งหมดตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ ข้องตกลงฉบับนี้จะเลิกในเมื่อบอกเลิกให้บริการในเว็บไซต์ทั้งหมด
 • 9.3 หลังจากการบอกเลิกข้อตกลงนี้ คุณไม่มีสิทธิที่จะให้เว็บไซต์อำนวยบริการใดๆหรือปฏิบัติหน้าที่ใดๆต่อ รวมถึงแต่ไม่จำกัดให้เว็บไซต์เราอำนวยหรือเก็บรักษาข้อมูลใดๆของบัญชีเก่าให้คุณ ส่งข้อความที่คุณไม่เคยอ่านหรือไม่เคยส่งให้คุณหรือให้ฝ่ายที่สาม ฯลฯ
 • 9.4 การบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ไม่มีผลต่อฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงเรียกร้องให้ฝ่ายผิดสัญญารับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่อื่น

๑๐.ทรัพย์สินทางปัญญา

 • 10.1 ผลงานทางปัญญาทั้งหมดของเว็บไซต์เรารวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโลโก้เว็บไซต์ ฐานข้อมูล ดีไซน์เว็บไซต์ ตัวอักษรและภาพตารางสถิติ โปรแกรม รูปภาพ วีดีโอ เพลง เสียงและชุดดังกล่าว ทรัพย์สินทางปัญญาของการเขียนโปรแกรม รหัสแหล่งที่มาและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง(รวมถึงโกรแกรมเล็กและสคริปท์)ต่างก็เป็นของเว็บไซต์เราคุณไม่อนุญาติก๊อปบี้ แก้ไข สำเนา ส่งต่อหรือใช้วัสดุหรือเนื้อหาดังกล่าวด้วยจุดเป้าหมายธุรกิจ
 • 10.2 สิทธิทั้งหมด(รวมแต่ไม่จำกัดชื่อเสียงธุรกิจ โลโก้ เครื่องหมายต่างๆ)ซึ่งเป็นของชื่อเว็บไซต์ต่างเป็นทรับสินบริษัท
 • 10.3 ถ้าคุณเห็นด้วยข้อตกลงฉบับนี้แสดงว่าคุณสมัครใจที่จะมอบลิขสิทธิ์ของข้อมูลที่คุณประกาศในเว็บไซต์ไม่ว่าในรูปแบบใดให้เราเป็นรายพิเศษโดยไม่คิดค่าเงินใดๆ ซึ่งลิขสิทธิ์เหล่านี้รวมแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สิทธิ์คัดลอก สิทธิ์ประกาศ สิทธิ์ให้เช่า สิทธิ์นิทรรศการ สิทธิ์แสดง สิทธิ์จัดแสดง สิทธิ์บรอดคาสติ้ง สิทธิ์เผยแพร่เครือข่ายข้อมูล สิทธิ์ถ่ายวีดีโอ สิทธิ์แก้ไข สิทธิ์แปล สิทธิ์ประมวลรวมและสิทธิ์ที่เป็นควรของผู้ผลิตแต่โอนต่อให้ผู้อื่นได้ วํบไซต์เรามีสิทธิ์ที่จะยื่นคำฟ้องสำหรับผู้ล่วงล้ำสิทธิทางปัญญาเหล่านี้และจะได้รับค่าธรรมเนียมการชดเชยทั้งหมดเป็นรายเดียวข้อตกลงฉบับนี้ป้องกันเนื้อหาผลิตภัณฑ์ใดๆของผู้ประกาศประกาศในเว็บไซต์เราที่เหมาะกับกฎหมายลิขสิทธิ์ ไม่ว่าผู้ประกาศประกาศเนื้อหาก่อนลงนามข้อตกลงนี้หรือหลังลงนาม ข้อตกลงนี้
 • 10.4 คุณควรใช้บริการเว็บไซต์เราปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่อนุญาติใช้หรือกำจัดสิทธิทางปัญญาของผู้อื่นอย่างผิดกฎหมายคุณไม่อนุญาติประกาศหรือมอบสิทธิ์ประกาศข้อมูลที่เคยได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์เราแล้วให้เว็บไซต์อื่น(และตัวสื่อสาร)ในรูปแบบใด
 • 10.5 การที่คุณล็อคอินเว็บไซต์เราหรือใช้บริการในรูปแบบใดๆของเว็บไซต์เราไม่แสดงว่าเรามอบสิทธิทางปัญญาใดๆให้คุณ

๑๑. การป้องกันข้อมูล

 • 11.1 ขอบข่ายที่เหมาะสม
  • 11.1.1 คุณควรให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนตามข้อกำหนดของเว็บไซต์เราในเมื่อลงทะเบียนสมัครบัญชีหรือใช้บัญชีปฏิบัติงาน ข้อมูลเหล่านี้รวมแต่ไม่จำกัดเฉพาะเบอร์โทร ข้อมูลอีเมล ข้อมูลบัตรประชาชน
  • 11.1.2 ในเมื่อคุณใช้บริการเว็บไซต์เรา หรือกดเข้าเว็บไซต์เรา เว็บไซต์เราจะได้รับและบันทึกค่าเซิร์ฟเวอร์ของเบราว์เซอร์คุณโดยอัตโนมัติ รวมแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่อยู่IPและข้อบันทึกของเว็บที่คุณต้องการอ่านใช้
  • 11.1.3 ข้อมูลที่เว็บเราเก็บบันทึกไว้ของคุณที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในเว็บไซต์เรา รวมแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายบันทึกการซื้อขาย
  • 11.1.4 ข้อมูลส่วนตัวอื่นของคุณที่เว็บไซต์เราได้รับทราบผ่านลู่ทางที่ถูกกฎหมาย
 • 11.2 การใช้ข้อมูล
  • 11.2.1 การที่คุณได้ลงทะเบียนสำเร็จในเว็บไซต์เราแสดงว่าคุณตกลงให้เว็บไซต์เราเก็บบันทึกและใช้ข้อมูลต่างๆที่ได้บรรยายกล่าวไว้ในข้อ11.1 โดยไม่ต้องขออนุญาติจากคุณ คุณรับทราบและเห็นด้วยว่า เว็บไซต์เราจะใช้ข้อมูลของคุณรวมแต่ไม่จำกัดเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้:
  • 11.2.1.1 เว็บไซต์เราอำนวยบริการ
  • 11.2.1.2 รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของหน่วยงานบริหารหลักที่เกี่ยวข้องของภูมิภาคและประเทศประเทศอธิปไตย
  • 11.2.1.3 ในเมื่อคุณใช้บริการเว็บไซต์เรา เว็บเราจะใช้ข้อมูลคุณในทางยืนยันฐานะ บริการลูกค้า ป้องกันความปลอดภัย ตรวจจับการหลอกลวง การส่งเสริมการตลาด การเก็บบันทึกและสำรองข้อมูล หรือใช้ในทางการประกาศวํบไซต์กับฝ่ายที่สาม ซึ่งต่างก็เป็นทางใช้ที่ถูกกฎหมาย รับรองความปลอดภัยของบริการและผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์เรา
  • 11.2.1.4 เก็บข้อมูลและจัดระเบียบข้อมูลในวัดถุประสงค์ที่ช่วยเว็บเราดีไซน์ผลิตภัณฑ์ใหม่และบริการใหม่และปรับปรุงบริการเหล่าของเว็บไซต์
  • 11.2.1.5 คุณเห็นด้วยเว็บเราส่งประกาศกิจกรรมโปรโมชั่น ข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ทางธุรกิจและโฆษณาที่เกี่ยวกับคุณเพื่อทดแทนโฆษณาทั่วไปให้คุณ ในวัดถุประสงค์ให้คุณรับทราบข้อมูลรายละเอียดของบริการเว็บไซต์เรา
  • 11.2.1.6 เว็บไซต์เราจะส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่ฝ่ายมฃที่สามที่ไม่เกียวข้องเพื่อการรวบรวมทรับสิน การแยกตัว การรับซื้อหรือการโอนต่อทรับสิน
  • 11.2.1.7 การยืนยันซอฟท์เวอร์หรือการบริหารการยกระดับซอฟท์เวอร์
  • 11.2.1.8 เชิญชวนคุณเข้าร่วมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เรา
  • 11.2.1.9 ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ร่วมมือกับหนวยงานรัฐบาน หน่วยงานุรกิจสาธารณะ สมาคมเป็นต้น
  • 11.2.1.10 ใช้ในทางอื่นต่างๆที่ถูกกฎหมายและทางอื่นที่คุณได้มอบอนุญาติให้แล้ว
  • 11.2.2 เว็บไซต์เราจะไม่ขายหรือยืมให้ผู้อื่นผู้ใดโดยเดดขาดยกเว้นคุณได้ให้อนุญาติไว้แล้วเว็บไซต์เราจะไม่อนุญาตฝ่ายที่สามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเก็บรวม แก้ไข ขายออกหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยไม่คิดค่าเงินดด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • 11.3 เว็บไซต์เราจะเก็บความลับสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะลูกค้าและข้อมูลการซื้อขาย จะไม่อำนวยข้อมูลข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะลูกค้าและข้อมูลการซื้อขายให้แก่หน่วยงานใดๆหรือบุคคลใดๆ ยกเว้นข้อกำหนดตามกฎหมายกฎกติกา คำสั่งรัฐบาน คำสั่งของประเทศอธิปไตยหรือภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

๑๒. ผลการคิดเลขของการซื้อขายทั้งหมดต่างผผ่านการตรวจสอบจากเรา วิธีการคิดทั้งหมดได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ แต่เราไม่รับรองว่าการใช้ของเว็บไซต์จะไม่รับการรบกวนหรือไม่มีข้อผิดพลาด

๑๓. การควบคุมการส่งออก คุณเข้าใจและเห็นด้วยว่า ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์ คุณไม่อนุญาติส่งออก ส่งออกต่อ นำเข้าหรือแพร่กระจายข้อมูลใดๆ(รวมทั้งโปรแกรม) ดังนั้น คุณรับรองจะไม่มีพฤติกรรมใดๆที่สมัครใจหรือช่วยเหลือหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งออกหรือส่งออกต่อหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายกฎกติกาที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณไม่พบสถานการณ์เหล่านี้ ควรรายงานให้เราและอำนวยความช่วยเหลือให้เราอย่างจริงใจเพื่อจัดการให้เรีนยร้อย

๑๔.การถ่ายโอนสิทธิและหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ ผู้รับโอน ผู้สืบทอด ผู้ปฏิบัติพินัยกรรมและผู้บริหาร ซึ่งเป็นฝ่ายต่างๆที่จะได้รับประโยชน์จากสิทธิหน้าที่ จะต้องถูกจำกัดตามข้อตกลงที่ระบุไว้คุณไม่อนุญาตโอนสิทธ์ใดๆในเว็บเราให้ต่อฝ่ายที่สามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในเมื่อเราไม่ตกลงให้โอน แต่ฝ่ายเรามีสิทธิ์ที่จะโอนสิทธิ์และหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้โอนต่อให้ฝ่ายมฃที่สามฝ่ายใดฝายหนึ่งในทุกเวลา และจะแจ้งให้คุณทราบก่อน30วันที่จะโอน

๑๕. ความแยกตัวได้ ถ้าศาลที่มีอำนาจศาลแห่งใดแห่งหนึ่งระบุว่าข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในข้อตกลงฉบับนี้ปฏิบัติตามไม่ได้ ไม่มีผลหรือผิดกฎหมาย จะไม่ส่งกระทบต่อข้อกำหนดอื่นๆของข้อตกลงฉบับนี้

๑๖. ความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ตัวแทน ข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ถือว่าสร้าง บ่งชี้หรือในวิธีอื่นที่ให้เราเป็นตัวแทน ผู้รับมออบ หรือตัวแทนอื่นๆของคุณ ยกเว้นกรณีที่ข้อตกลงฉบับนี้ได้กำหนดไว้

๑๗. การสระสิทธิ การสระสิทธิที่สอบสวนความรับผิดชอบผิดสัญญาสำหรับข้อตกลงฉบับนี้หรือความรับผิดชอบอื่นๆไม่แสดงว่าหรืออธิบายเป็นการสระสิทธิสอบสวนความรับผิดชอบการผิดสัญญาอื่น สิทธิหรือความช่วยเหลือใดที่ไม่ได้ใช้ไม่แสดงว่าสระสิทธิหรือความช่วยเหลือนั้นในรูปแบบใดๆ

๑๘. พาดหัว การตั้งพาดหัวทั้งหมดเพื่อสะดวกในการบรรยาย ไม่ใช้เฉพาะในขยายหรือจำกัดขอบเขตหรือเนื้อหาของข้อตกลงฉบับนี้

๑๙. กฎหมายที่เหมาะสม เนื้อหาทั้งหมดของข้อตกลงฉบับนี้ระบุขึ้นเป็นสัญญาตามกฎหมายประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์ การระบุขึ้น กการอธิบาย เนื้อหาและการปฏิบัติต่างก็เหมาะกับข้อกำหนดของกฎหมายประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์ ค่าตอบแทนหรือคำฟ้องใดๆที่เกิดจากบริการเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ โปรดปฏิบัติตามรวมทั้งอธิบายตามกฎหมายประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์ข้อกำหนดข้อนี้ใช้สำหรับการเรียกร้องค่าตอบแทนการละเมิดสิทธิทางปัญญาที่เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยใดๆศาลอำนาจหรือที่ยื่นคำฟ้องสำหรับการเรียกร้องค่าตอบแทนหรือคดีฟ้องที่เกี่ยวกับเราหรือจัดขึ้นเฉพาะเราต่างก็อยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์คุณได้รับสิทธิอำนาจที่จะยื่นคำฟ้องและอุทธรณ์เป็นพิเษศที่ศาลของประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์โดยไม่คิดค่าใดๆคุณเห็นด้วยว่าที่อยู่ที่หรือศาลจะยื่นคำฟ้องและอุทธรณ์เป็นพิเษศสำหรับข้อพิพาศหรือปัญหาหรือข้อเรียกร้องค่าชดเชยที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ต่างก็อยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐเซเชลส์ ถ้ามีข้อกำหนดพิเศษที่ระบุที่อยู่ยื่นคำฟ้องและอุทธรณ์สำหรับกิจการอืนๆ โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นๆข้อกำหนดที่ไม่สะดวกในการดำเนินงานศาลจะไม่เหมาะกับศาลที่คัดเลือกตามข้อกำหนดข้อนี้

๒๐. การเกิดผลและการอธิบายข้อตกลง

 • 20.1 ข้อตกลงฉบับนี้จะเกิดผลในเมื่อคุณกดเข้าหน้าลงทะเบียนของเว็บไซต์เราและตกลงที่จะลงทะเบียนและสำรวจกระบวนการลงทะเบียน รับบัญชีและรหัสผ่านสำหรับการล็อคอิน ข้อตกลงฉบับนี้จะมีสิทธิ์จำกัดคุณและเว็บเรา
 • 20.2 เว็บไซต์เราสงวนสิทธิอธิบายข้อตกลงฉบับนี้ในกรณีใดๆ

นโยบายเข้าใจลูกค้าคุณและต่อต้านฟอกเงิน

๑.คำนำ

 • 1.1 เรารับรองที่จะปฏิบัติตามกฎหมายกฎกติกา”เข้าใจลูกค้าคุณ”และการต่อต้านการฟอกเงิน และจะไม่อนุญาติฝ่าฝืน นโยบายเข้าใจลูกค้าคุณและต่อต้านการฟอกเงินด้วยการตั้งใจเราจะอำนวยบริการที่ปลอดภัยด้วยมาตรการและเทคนิคที่จำเป็นในขอบเขตเหมาะสมภายใต้การควบคุมเรา พยายามให้คุณไม่มีเสียหายเนื่องจากกิจกรรมการฟอกเงินของผู้ต้องสงสัย
 • 1.2 นโยบายเข้าใจลูกค้าคัณและต่อต้านการฟอกเงินเป็นระบบนโยบายระหว่างประเทศอเนกประสงค์ รวมถึงนดยบายเข้าใจลูกค้าคัณและต่อต้านการฟอกเงินของเขตบริหารกฎหมายที่คุณอยู่เราปรับปรุงกรอบข้อกำหนดให้ถูกต้องเพื่อรับรองเราเหมาะกับทั้งข้อกำหนดการบำกับดูแลระดับการกำกับดูแลในระดับภูมิภาคและระดับทั่วโลก และรับรองเว็บไซต์เราดำเนินงานต่อเนื่อง ๒.นโยบายเข้าใจลูกค้าคัณและต่อต้านการฟอกเงินดังต่อไปนี้:
 • 2.1 ประกาศนโยบายเข้าใจลูกค้าคัณและต่อต้านการฟอกเงินและปรับปรุลเพิ่มเติมใหม่ในทุกเวลาเพื่อเหมาะกับมาตรฐานของกดหมายกฎกติกาที่เกี่ยวข้อง
 • 2.2 ประกาศและปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่สำหรับกฎกติกาการชี้นำในการดำเนินงานเว็บไซต์เรา เจ้าหน้าที่เราจะให้บริการตามกฎกติกาการชี้นำ
 • 2.3 ออกแบบและสำรวจกระบวนการการตรวจจับภายในบริษัทและควบคุมการซื้อขาย เช่น ยืนยันยืนยันข้อมูลประจำตัวด้วยวิธีเข้มข้น สร้างทีมงานผู้เชี่ยวชาญรับผิดชอบการต่อต้านการฟอกเงิน
 • 2.4 ตรวจสอบลูกค้าอย่างละเอียดและกำกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆ
 • 2.5 ตรวจเทียบและตรวจสอบการซื้อขายที่สำรวจแล้วประจำเวลา
 • 2.6 รายงานการซื้อขายที่น่าสงสัยต่อผู้มีอำนาจ
 • 2.7 เราจะเก็บรักษาหลักฐานแสดงตัว หลักฐานแสดงที่อยู่ และหลักฐานแสดงการซื้อขายต่อเนื่องอย่างน้อยหกปี เราจะไม่แจ้งให้ทราบเป็นพิเศษถ้ายื่นหลักฐานดังกล่าวให้ฝ่ายกำกับดูแล
 • 2.8 ห้ามใช้บัตรเครดิตตลอดระยะเวลาการซื้อขาย

๓. การยืนยันและตรวจสอบข้อมูลแสดงตัว

 • 3.1 ข้อมูลแสดงตัว
  • 3.1.1 พิจารณาความแตกต่างของข้อกำหนดแห่งเขตบริหารที่แตกต่างและชนิดนิติบุคคล เนื้อหาข้อมูลของคุณที่เราจะเก็บรวบรวมอาจจะไม่เหมือนกัน เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากบุคคลที่ลงทะเบียนในหลักการดังต่อไปนี้: ข้อมูลส่วนตัวพื้นฐาน: ชื่อนามสกุล ที่อยู่อาศัย(และที่อยู่อาศัยถาวร ถ้าไม้ตรงกัน) วันเกิด สัญชาติและข้อมูลอื่นที่อาจจะเก็บได้หลักฐานการยืนยันตัวควรเป็นเอกสารที่ออกจากหน่วยงานรัฐหรือหนวยงานที่มีอำนาจ อย่างเช่นหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตัวประเภทอื่นที่ทำตามเขตบริหารแตกต่างกันเราจะตรวจยืนยันที่อยู่ที่คุณกรอกไว้ด้วยวิธีที่เหมาะสม เช่นตรวจบิลการนั่งรถหรือบิลดอกเบี้ยหรือสมุดบันทึกผู้เลือกตั้ง ฯลฯ รูปภาพที่มีผล: ก่อนที่คุรลงทะเบียน คุณต้องอำนวยรุปถ่ายที่คุณยืนถือบัตรประจำตัวของคุณถึงตรงหน้าอกให้เรา วิธีการสื่อสาร: โทรศัพท์พื้นฐาน/เบอร์โทรและ/หรืออีเมลที่ยังใช้อยู่
  • 3.1.2 ถ้าคุณเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นๆ เราจะเก็ยรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อรับรองผู้รับประโยชน์ในที่สุดของคุณหรือบัญชีลงทะเบียน เสนอหนังสือรับรองการจดทะเบียน ของบริษัท ฉบับสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ บริษัท เสนอเอกสารหลักฐานละเอียดอธิบายหน่วยงานหุ้นและความเป็นเจ้าของทุน ยืนยันว่าการเปิดบัญชีและดำเนินการซื้อขายได้ผ่านมติประชุมคณะกรรมการ บริษัท เสนอเอกสารแสดงตัวของผู้อำนวยการ ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีสิทธิ์ลงนามในเว็บไซต์เราตามข้อกำหนดที่ต้องการ เสนอที่อยู่กิจกรรมธุรกิจหลักของบริษัท ถ้าไม่ตรงกับที่อยู่ไปรษณี โปรดเสนอที่อยู่ไปรษณีถ้าที่อยู่ในท้องถิ่นของบริษัทไม่ตรงกับที่อยู่ประกอบกิจกรรมธุรกิจหลักของบริษัท ถือว่าเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง จำเป็นต้องอำนวยเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ตามความแตกต่างของข้อกำหนดแห่งเขตบริหารที่แตกต่างและชนิดนิติบุคคลที่ต่างกัน เอกสารที่คุณเสนอจำเป็นต้องเหมาะกับมาตรฐานหลักฐานแห่งหน่วยงานที่มีอำนาจหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆ
  • 3.1.3 ข้อมูลแสดงตัวที่เรายอมรับเป็นแค่ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาจีน ถ้าไม่ใช่สองฉบับนี้ โปรดแปลข้อมูลแสดงตัวเป็นฉบับภาษาอังกฤษและทนายความ
 • 3.2 ตรวจยืนยัน
  • 3.2.1 เราต้องการให้คุณเสนอเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในเอกสารแสดงตัว
  • 3.2.2 เราต้องการให้คุณเสนอรูปถ่ายที่คุณถือบัตรประจำตัวถึงที่หน้าอก
  • 3.2.3 โปรดตรวจฉบับสำเนาของเอกสารแสดงตัวพร้อมตรวจเอกสารแสดงตัวต้นฉบับทั้งนั้น ถ้าบุคคลบางคนที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือได้เป็นพยานท์ว่าฉบับสำเนานี้สำเนาจากต้นฉบับโดยอย่างถูกต้อง เรายอมรับฉบับสำเนานี้บุคคลพยานท์แบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเอกอัครราชทูต ตุลาการ ผู้พิพากษาท้องถิ่น ฯลฯ
  • 3.2.4 ข้อกำหนดที่รับรองยืยันผู้รับประโยชน์ในที่สุดและสิทธิ์ควบคุมบัญชีเป็นเพราะต้องการยืยันบุคคลบางคนที่รับประดยชน์ในท่สุดและควบคุมลูกค้าดดยตรง และ/หรือมีบุคคลดำเนินการซื้อขายที่กำลังดำเนินอยู่แทนถ้าเป็นบริษัท ฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่(อย่างเช่นคนที่ถือรายหุ้นถึงหรือมากกว่า10%)ควรถูกตรวจสอบโดยทั่วไปแล้ว การถือรายหุ้น25% จะเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงธรรมดา ควรตารวจฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ การถือรายหุ้นถึง10% หรือมากกว่าหรือมีสิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าถือว่าเป็ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ควรตรวจสอบฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นพิเศษ

๔.การกำกับดูแลการซื้อขาย

 • 4.1 เราจะปรับและจัดตั้งการซื้อขายประจำวันและยกเพดานค่าเงินการซื้อขายเพิ่นขึ้นตามความเป้นปลอดภัยและสถานการณ์การซื้อขายจริง
 • 4.2 ถ้าบัญชีบางรายดำเนินการซื้อขายมากกว่าจำนวนที่เหมาะสมหรือมีสถานการณ์ที่ผิดปกติ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญเราจะประเมินและพิจราณาบัญชีรายนี้น่าสงสัยหรือไม่
 • 4.3 กรณีที่เราพิจราณาเป็นการซื้อขายที่น่าสงสัยด้วยเทคนิคตนเอง เราอาจจะปฏิบัติมาตรการจำกัดที่หยุดการซื้อขายรายนั้นชั่วคราว ปฎิเสธดำเนินการซื้อขาย ฯลฯ บางทีอาจเป็นไปได้ที่จะยกเลิกและผกผันการซื้อขายรายนั้น และรายงานต่อหน่วยงานกำกับโดยไม่แจ้งให้คุณทราบ
 • 4.4 เราปฏิเสธการลงทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่สมกับมาตรฐานต่อต้านการฟอกเงินหรือบุคคลที่ถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะทางการเมือง เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกการซื้อขายที่เราถือว่าเป็นการซื้อขายที่น่าสงสัยในทุกเวลา ซึ่งการกระทำแบบนี้ของเราไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบและหน้าที่ใดๆต่อคุณ