Quy tắc Tiền thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai

1. Để xem số dư tiền thưởng dùng thử của bạn, hãy truy cập trang giao dịch Hợp đồng Tương lai và bấm vào dấu chấm than "!" sau mục "Khả dụng".

2. Tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai có thể sử dụng để khấu trừ phí giao dịch hợp đồng tương lai giao nhận và hợp đồng vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT ở chế độ ký quỹ chéo, gồm phí giao dịch, phí funding, lỗ vị thế, v.v. Mỗi phần thưởng dùng thử và tài sản người dùng có thể chi trả 50% chi phí giao dịch;

1) Khi vị thế người dùng rơi vào trạng thái vốn chủ sở hữu âm, tiền thưởng dùng thử trước hết sẽ sử dụng để bù những khoản lỗ của lệnh gọi ký quỹ. Khi người dùng không có bất kỳ tài sản trong tài khoản USDT-M của họ, tất cả phí giao dịch sẽ chi trả và khấu trừ bằng tiền thưởng dùng thử;

2) Trong trường hợp tiền gốc hoặc tiền thưởng dùng thử không đủ để trả 50% chi phí giao dịch, phần còn lại sẽ sử dụng để trả chi phí còn lại.

3. Không thể rút tiền thưởng dùng thử, nhưng thu nhập từ những giao dịch thực hiện bằng tiền thưởng dùng thử có thể rút. Vui lòng lưu ý rằng tiền thưởng dùng thử sẽ bị xóa khi rút tài sản ra khỏi tài khoản hợp đồng tương lai.

4. Những giao dịch thực hiện với tiền thưởng dùng thử không đủ điều kiện để giảm phí giao dịch.

5. Nếu số dư tiền thưởng dùng thử chiếm hơn 60% số dư khả dụng tài khoản, thì tiền thưởng dùng thử chỉ có thể sử dụng để đặt lệnh hoặc mở vị thế hợp đồng tương lai ở hướng ròng;

1) Hướng ròng: Khi tính hướng ròng của tài khoản, chúng tôi gán dấu dương cho ký quỹ của những lệnh long và dấu âm cho ký quỹ của những lệnh short và thêm chúng lại với nhau. Nếu tổng dương, thì hướng ròng là long; nếu tổng âm, hướng ròng là short;

2) Nếu có cả vị thế và lệnh mở trong tài khoản, thì tài sản ký quỹ của vị thế và lệnh mở sẽ thêm lại với nhau để tính xem hướng ròng là long hay short.

 

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/huobiglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/huobi

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.