Giới thiệu về Sản phẩm Linh hoạt HTX

Sản phẩm linh hoạt HTX là gì?

Linh hoạt HTX là sản phẩm tài chính tương tự như tài khoản nạp tiền kỹ thuật số dành cho người dùng. Nó hỗ trợ những chức năng như nạp và rút bất kỳ lúc nào, tính lãi hàng ngày và chuyển tới theo thời gian thực. Hơn 25 token khả dụng để đăng ký trên Linh hoạt HTX.

Làm thế nào để đăng ký những sản phẩm Linh hoạt? (Trang Web)

1. Đăng nhập vào tài khoản HTX của bạn, bấm vào Earn > HTX Earn

2. Bấm vào Linh hoạt để chọn token yêu thích của bạn và bấm vào Đăng ký để bắt đầu.

Làm thế nào để được tính lãi và được phân phối?

Lãi hàng ngày = Tài sản đã nạp * APY / 365

Vui lòng lưu ý APY của sản phẩm Linh hoạt thay đổi hàng ngày. Lãi ước tính được hiển thị tại thời điểm đăng ký có thể khác với lãi thực tế đã tạo.

Sau khi đăng ký, lãi của bạn sẽ bắt đầu tích lũy từ 00:00 (UTC) vào ngày tiếp theo. Lãi lần đầu được tạo sẽ chuyển vào tài khoản giao ngay của bạn vào ngày tiếp theo sau ngày tính lãi đầu tiên. Bạn sẽ không nhận được lãi vào ngày đăng ký.

Lãi sẽ được tính và chuyển vào tài khoản HTX của bạn từ 00:00 đến 08:00 (UTC) mỗi ngày. Tuy nhiên, do tắc nghẽn mạng, hệ thống xử lý và những vấn đề không lường trước được khác, phân phối lãi có thể bị trì hoãn.

Sản phẩm Linh hoạt Giới hạn Đăng ký Tối đa

Mỗi sản phẩm Linh hoạt có giới hạn đăng ký tối đa. Khi đạt đến giới hạn, hệ thống sẽ không chấp nhận đăng ký nữa.

  • Các giới hạn được cài đặt để đảm bảo đăng ký công bằng cho mọi người.
  • Mỗi sản phẩm đều có giới hạn đăng ký để đảm bảo sự phát triển bền vững của HTX Earn.
  • HTX có thể thay đổi giới hạn đăng ký cho những sản phẩm Linh hoạt theo quyết định riêng.

 

 

Đây là cách bạn có thể đăng ký những sản phẩm Linh hoạt trên ứng dụng HTX:

Đây là cách bạn có thể quy đổi tài sản của bạn: