Giới thiệu về Sản phẩm Cố định HTX

Sản phẩm Cố định HTX là gì?

So với những sản phẩm Linh hoạt, những sản phẩm Cố định HTX cung cấp APY cao hơn, nhưng chúng có ngày quy đổi được xác định và kỳ hạn cố định.

Bạn cũng có thể chọn rút tất cả tiền của bạn từ một sản phẩm có kỳ hạn cố định trước ngày quy đổi, nhưng bạn sẽ không nhận được khoản thu nhập được tạo ra cho đến ngày đó.

Làm cách nào tôi có thể quy đổi tài sản từ những sản phẩm Cố định sau khi đáo hạn?

Hiện tại, những sản phẩm Cố định HTX hỗ trợ quy đổi tự động khi đáo hạn và tài sản quy đổi sẽ chuyển vào tài khoản giao ngay HTX của bạn.

Làm thế nào để đăng ký những sản phẩm Cố định? (Trang Web)

1. Đăng nhập vào tài khoản HTX của bạn, bấm vào Earn > HTX Earn

2. Bấm vào Cố định để chọn token yêu thích của bạn và bấm vào Đăng ký để bắt đầu.

Làm thế nào để được tính lãi và được phân phối?

Lãi hàng ngày = Tài sản đã nạp * APY / 365

Lợi nhuận cố định tính bằng cách sử dụng lãi suất đơn giản. APY của một sản phẩm cập nhật hàng ngày và tuân theo tỷ giá vào ngày bạn nạp tài sản của bạn. Lợi nhuận được tính bắt đầu từ Ngày T+1 (ngày sau khi bạn nạp tài sản của bạn). Vui lòng lưu ý rằng lợi nhuận từ một sản phẩm có kỳ hạn cố định sẽ phân phối một lần vào hôm sau sau khi sản phẩm đáo hạn.

Sản phẩm Cố định Giới hạn Đăng ký Tối đa

Mỗi sản phẩm Cố định có giới hạn đăng ký tối đa. Khi đạt đến giới hạn, hệ thống sẽ không chấp nhận đăng ký nữa.

  • Các giới hạn được cài đặt để đảm bảo đăng ký công bằng cho mọi người.
  • Mỗi sản phẩm đều có giới hạn đăng ký để đảm bảo sự phát triển bền vững của HTX Earn.
  • HTX có thể thay đổi giới hạn đăng ký cho những sản phẩm Cố định theo quyết định riêng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là cách bạn có thể đăng ký những sản phẩm Cố định trên ứng dụng HTX: