Làm sao để Chuyển Vào và Ra đối với HB10?

HB10 đại diện cho 10 đồng coin thành phần của Chỉ số HB 10. Các loại và cổ phần của 10 đồng coin thành phần sẽ được thay đổi hàng quý với Chỉ số HB 10;

Chuyển vào: Người dùng cho thể chuyển HB10 với 10 đồng coin thành phần mà họ có.

Ví dụ: 5,000HB10 bao gồm 0. 14973472BTC, 8.09518849ETC, 366.1168XRP, 122.01338643EOS, 154.00275665HT, 0.39152722BCH, 4,476.80998539IOST, 1.34346820ETH, 1.17028574LTC và 45.09380225ELF vào ngày 1 tháng 7 (các loại và cổ phần của các đồng coin thành phần sẽ không thể thay đổi trong quý này).

Nếu một người dùng dự định chuyển vào 50,000 HB10, người dùng này cần phải có ít nhất các đồng coin thành phần của 50,000 HB10, nghĩa là, người dùng cần phải có 1.4973472BTC, 80.9518849ETC, 3,661.168XRP, 1,220.1338643EOS, 1,540.0275665HT, 3.9152722BCH, 44,768.0998539IOST, 13.4346820ETH, 11.7028574LTC và 450.9380225ELF.

Chuyển ra: Người dùng có thể chuyển 10 đồng coin thành phần với HB10 mà họ có

Ví dụ: 10,000 HB10 bao gồm 0.29946945BTC, 16.19037698ETC, 732.2337XRP, 244.02677287EOS, 308.00551330HT, 0.78305445BCH, 8,953.61997078IOST, 2.68693641ETH, 2.34057148LTC and 90.18760451ELF vào ngày 1 tháng 7 (các loại và cổ phần của các đồng coin thành phần sẽ không thể thay đổi trong quý này).

Nếu người dùng chuyển ra 100,000 HB10, tài khoản người dùng sẽ nhận được các đồng coin thành phần tương ứng với 100,000 HB10, ví dụ: 2.9946945BTC, 161.9037698ETC, 7,322.337XRP, 2,440.2677287EOS, 3,080.0551330HT, 7.8305445BCH, 89,536.1997078IOST, 26.8693641ETH, 23.4057148LTC và 901.8760451ELF.

.

Lưu ý đặc biệt: Khi chuyển vào hoặc chuyển ra, hoàn trả phí và trừ thẻ điểm vẫn có thể thực hiện.

Ví dụ:

Chuyển vào: Một người dùng đổi 10 đồng coin thành phần thành 10 HB10, và phí chuyển đổi là 1 HB10 thì anh/cô ấy sẽ nhận được 9 HB10;
Nếu người dùng có đủ Điểm trong lúc đó, sau khi giao dịch kết thúc, Điểm sẽ được tự động trừ vào phí Chuyển vào và 1 HB10 sẽ được hoàn lại vào tài khoản của anh/cô ấy. Cuối cùng, người dùng nhận được 10 HB10;

Chuyển ra: Một người dùng chuyển ra 10 HB10 và phí chuyển đổi là 1 HB10, anh/cô ấy sẽ nhận được các đồng coin thành phần tương ứng với 9 HB10;
Nếu người dùng có đủ Điểm trong lúc đó, sau khi giao dịch kết thúc, Điểm sẽ được tự động trừ vào phí Chuyển ra và 1 HB10 sẽ được hoàn lại vào tài khoản của anh/cô ấy. Cuối cùng, người dùng đã sử dụng 9 HB10;

Giá chuyển đổi của HB10/Point là giá của HB10/USDT khi giao dịch được hoàn thành; 1 HB10 = HB10/USDT Point;