Ký quỹ chéo (Cross Margin) là gì?

Gửi người dùng,

Ký quỹ chéo tại HTX Futures: cùng một tài sản kỹ thuật số trong tài khoản của bạn sẽ được sử dụng làm ký quỹ của tất cả các vị thế mở cho tài sản kỹ thuật số đó.

Lấy ví dụ, nếu bạn mở một vị thế cho hợp đồng BTC, thì tất cả BTC trong tài khoản của bạn sẽ được dùng làm tài sản ký quỹ cho vị thế đó, và nếu bạn mở nhiều vị thế cho hợp đồng BTC, thì tất cả các BTC trong tài khoản của bạn sẽ được dùng làm ký quỹ chia sẻ cho vị thế đã mở đó. Lợi nhuận và khoản lỗ của vị thế của một loại tiền kỹ thuật số có thể được bù trừ lẫn nhau.