Tại sao cần đặt giới hạn cho giá và số lượng lệnh?

Gửi người dùng,

Để tránh rủi ro và bảo vệ người dùng, chúng tôi dùng một số biện pháp, chẳng hạn như hạn chế giá và số lượng lệnh. Nếu đạt đến giới hạn, bạn chỉ có thể đóng vị trí. Vui lòng tham khảo trung tâm trợ giúp (Help Center) để biết chi tiết. Cảm ơn vì sự hợp tác của bạn.