Hướng dẫn cho các đội ngũ dự án hoàn thành Xác minh Năng lực

1.      Trang Trung tâm Đăng ký

·         https://www.hbg.com/vi-vi/application-center/

2.      Các bước để xác minh năng lực

·         Sau khi đăng nhập vào tài khoản Huobi, sao chép và mở các liên kết vào “Trung tâm Đăng ký” và nhấp vào “Xác minh”.

·         Hãy nhấp vào ô “Đã đọc và tuân thủ “Trình bày dự án và thỏa thuận dịch vụ đưa tiền lên sàn””, nếu không, việc nộp đơn sẽ không thành công.

·         Nhấp vào “Gửi” một khi bạn đã điền đầy đủ đơn đăng ký: xin vui lòng xác nhận lại độ chính xác trước khi gửi bởi vì những thay đổi sau đó sẽ không được tính khi đơn đăng ký đã được gửi.

·         Sau khi đăng ký, một thanh tiến độ sẽ xuất hiện, đây là tiến độ đánh giá đơn đăng ký. Một khi đánh giá kiểm toán hoàn thành thì bạn có thể đăng ký đưa token lên sàn.

·         Nếu thanh tiến độ cho thấy “Đánh giá không thông qua”, Xin vui lòng nhấp vào “Xác minh lại”, và hoàn thành hoặc chỉnh sửa chi tiết đăng ký như yêu cầu, sau đó, nộp lại đơn đăng ký.