Làm thế nào để giao dịch hoán đổi

Các bước để giao dịch, sử dụng mua hoặc bán trong hoán đổi:

  1. Giao dịch bằng cách mua hoặc bán các cặp coin của bạn

Lệnh giới hạn: Giới hạn giá cho bạn để mua và bán

Lệnh thị trường: Giá thị trường tốt nhất tại thời điểm cụ thể

1.1.png

2.1.png

  1. Tìm hiểu cơ bản về dự án:

- Trong 'Thị trường', chọn token, cuộn qua 'Tổng quan' ở bên phải, cuộn xuống 'Liên kết'.

- Sách trắng / Trang web chính thức, vv

3.1.png

- Trong Đơn đặt hàng / Đơn đặt hàng mở để xem bất kỳ đơn hàng nào chưa được thực hiện có thể là “Hủy bỏ”

- Trong Lịch sử đặt hàng để xem bất kỳ đơn hàng và thông tin thực hiện đơn hàng nào trong  “Chi tiết”

4.1.png

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem Lịch sử đơn hàng / Lịch sử đặt hàng trong hoán đổi

5.1.png