Báo cáo Hoạt Động Hàng Tháng của HT (tháng 3 năm 2021)

HT/USDT
--
--

Ngưi dùng thân mến,

Xin chân thành cm ơn quý khách hàng đã không ngng ng h và tin tưng HT. Chúng tôi đã tổng hp thông tin liên quan đến HT vào tháng Hai đ bn xem qua.

I. D liu và Lch S Kin ca Huobi Token

1. Dữ liệu của Huobi Token

Vào tháng 3 năm 2021, Huobi Global đã đt 4,722 triu HT (khong 67,61 triu USDT), thp hơn 3% so vi tháng 2. Tính đến ngày 15 tháng 4 năm 2021, sng HT b đốt cng li đã lên ti 260,115 triu.

T l gim phát ca HT trong tháng là 1,83%. 【Chc năng tính toán: T l lm phát HT = (4,727 triu HT sng b đốt * (15% / 20%)) / Tng sng lưu thông ca kỳ trưc 192,7707 triu HT】

Tng s tiền lưu thông HT: 239.884.000 HT

ng HT lưu thông hin ti: 189.229.000 HT

Tăng trưng ca nhng ngưi nm gi HT so vi tháng 1: cao hơn 12,1% so vi tháng 2.

Vui lòng tham kho sơ đ ghi HT ca Huobi Global như sau:

Kết qu bình chn cng đng chương trình HT Token Burn

Thông báo về vic tiếp tc đt “Hàng Tháng ca HT

2. Hot đng ca Huobi Token trong tháng 4

Tính đến ngày 12 tháng 4, Huobi Global đã khi đng 18 chiến dch khai thác token mi và 5 chiến dch khai thác thanh khon Defi, vi tng giá tr tích lũy 140 triu b khóa và phn thưng tr giá 64,84 triu USDT đã đưc phân phi cho nhng ngưi dùng stake bng HT.

Huobi đã khi đng chiến dch khai thác RAI vào tháng Tư. Ngưi dùng có th tham gia khai thác mã token RAI bng cách stake HT theo thi hn linh hot ti Huobi. Tính đến ngày hôm nay, ngưi dùng đã đt 25,48 triu HT vào chiến dch. RAI tr giá 13,5 triu USDT đã đưc phân phi dưi dng phn thưng. Phn thưng đưc phân phi khi khai thác token STN là khong 12,5 triu USDT.

3. D liu th chế

TokenInsight: Vào ngày 10 tháng 2, công ty nghiên cu blockchain TokenInsight cho biết trong "Tóm tt thưng niên năm 2020 ca sàn giao dch Huobi" rng vào năm 2020, tng khi lưng giao dch tài sn k thut s hàng năm ca Huobi là 2,84,2713 t USD, bao gm 60,184 t USD giao ngay, 224,075 t USD futures và 123 triu đô la options, về cơ bn bao gm các dch v giao dch ph biến trong th trưng tài sn k thut s.

TokenInsight : Chương trình chiết khu hoa hng ca Huobi rt hp dn

Trong mt báo cáo Sàn giao dch nào cung cp chiết khu hoa hng tt nht đưc phát hành bi t chc nghiên cu blockchain TokenInsight, báo cáo đã đề cp rng thi gian gim giá ca Huobi lên đến 24 tháng và ngưi đưc mi có th tn hưng phn thưng hoa hng trong mt thi gian dài hơn. Huobi yêu cu kh năng tiếp th cao t nhng ngưi

tham gia giao dch hp đng tương lai. Tuy nhiên, cơ chế hoàn tiền ca Huobi có li thế hoa hng đáng k so vi các công ty cùng ngành, c về thi gian hoàn tiền và t l phn trăm gim giá.

(Lưu ý: D liu trên đưc xut bn đc lp bi các t chc nghiên cu ca bên th ba và Huobi Global ch trích dn d liu ca bên th ba. Huobi Global không chu trách nhim pháp lý về d liu ca bên th ba.)

II Phát trin Kinh doanh ti Huobi

1. Vào tháng 3 năm 2021, Huobi Global đã lit kê 4 d án NFT và Polkadot, bao gm ENJ, RNDR, AXS và STN;

2. Vào ngày 10 tháng 3, Huobi Global đã khi đng chiến dch giao dch NFT. Đợt đu tiên ca các d án bao gm FLOW, CHZ, MANA, CHR, SAND, WAXP và MATIC, ngưi dùng có th xem trang ch ca Huobi Global APP và có quyền truy cp vào khu vc giao dch NFT.

3. Vào ngày 13 tháng 3, Huobi Global đã khi đng chiến dch "VIP Giai đon II" đ cung cp cho ngưi dùng kh năng giao dch d dàng hơn vi VIP đưc chiết khu thông qua tiền gi tài sn.

4. Vào ngày 15 tháng 3, Huobi Global tung ra gói chiết khu cho th tích đim, ngưi dùng có th đi ly th tích đim và hưng mc phí thp ch t 0,07% đến 0,09%.

5. Huobi Global đã khi chy các chiến dch khai thác token linh hot FIS, SNX và RNDR ln lưt vào ngày 24, 25 và 29 tháng 3.

6. Huobi Global đã phát đng chiến dch Khai thác MDX có gii hn thi gian vào ngày 26 tháng 3.

7. Vào ngày 28 tháng 3, Huobi Global đã phát đng chiến dch cuc thi giao dch FIL.

8. Huobi Global chính thc ra mt phiên bn ng dng Giao dch Lưi vào ngày 30 tháng 3 và ngưi dùng có th tn hưng giao dch 0 hoa hng t ngày 30 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 vi chiến lưc Giao dch Lưi.

9. Tính đến ngày 30 tháng 3, giao dch hoán đi vĩnh vin da trên Huobi USDT đã h tr 80 loi mã thông báo, 51 giao dch hoán đi vĩnh vin da trên tiền xu và 13 hp đng giao hàng, bao gm các loi tài sn ph biến như NFT, Layer2, Defi, Polkadot và lưu tr.

III Phm vi truyền thông

CNR: Giám đc điều hành Huobi Nht Bn: Tài sn k thut s đã tr thành mt trong nhng cơ s h tng mi đ thúc đy phát trin kinh tế và xã hi

Chng khoán Trung Quc: Du Jun, Ngưi đng sáng lp ca Huobi nhn xét về nhng lý do chính giúp Bitcoin bt phá trên ATH. Ngưi đng sáng lp Huobi, Du Jun, nói vi China Stocks rng nhng lý do chính khiến Bitcoin bt phá khi mc cao lch s ca nó là như sau: Th nht, vic thông qua d lut kích thích kinh tế ca Hoa Kỳ đã xoa du lo ngi ca

các nhà đu tư về mt môi trưng tiền t tht cht. Th hai, mi quan tâm và s công nhn về Bitcoin gia các công ty niêm yết ln trên th trưng chng khoán Hoa Kỳ đang dn tăng lên. Microstrategy, mt công ty phn mềm ca Hoa Kỳ tiếp tc mua bng Bitcoin. Th ba, các nhà đu tư cá nhân ngày càng sn sàng mua hơn.

Thông tin kinh tế hàng ngày: Blockchain đưc kỳ vng s thúc đy s phát trin rng rãi hơn ca nền kinh tế k thut s

Ngưi đng sáng lp Huobi, Du Jun tin rng, vi tư cách là mt ngành then cht cho s phát trin ca k nguyên kinh tế k thut s, công ngh s cái phân tán ca blockchain có nhng li thế chính.

ChainDD: Huobi ra mt chương trình tuyn dng tiếp th năm 2021

Theo thông báo chính thc, Huobi đã chính thc ra mt Chương trình Tuyn dng Tiếp th năm 2021 ca mình. Chương trình này tìm cách kết ni vi các nhà lãnh đo quan đim, ch s hu cng đng và các đi tác tin tưng vào blockchain.

Ngưi dùng thân mến, chúng tôi s gp bn vào tháng ti.

Huobi Global 

15 Tháng 4, 2021