Giới thiệu về PrimeEarn HTX

PrimeEarn HTX là gì?

PrimeEarn HTX cung cấp những sản phẩm có thời gian giới hạn cho token chính thống và phổ biến như BTC, ETH, USDT,... với lợi nhuận cao hàng tháng. Người dùng đăng ký thành công những sản phẩm PrimeEarn có thể hưởng lợi nhuận hàng năm cao hơn mức trung bình ngành.

Vui lòng lưu ý rằng những sản phẩm PrimeEarn này không hỗ trợ rút sớm trước ngày quy đổi.

Làm cách nào tôi có thể quy đổi tài sản từ những sản phẩm PrimeEarn sau khi đáo hạn?

Hiện tại, những sản phẩm HTX PrimeEarn hỗ trợ quy đổi tự động khi đáo hạn và tài sản quy đổi sẽ chuyển vào tài khoản giao ngay HTX của bạn.

Làm cách nào để đăng ký những sản phẩm PrimeEarn?

1. Đăng nhập vào tài khoản HTX của bạn, bấm vào Earn > HTX Earn

2. Bấm vào PrimeEarn để chọn token yêu thích của bạn và bấm vào Đăng ký để bắt đầu.

Làm thế nào để được tính lãi và được phân phối?

Lãi hàng ngày = Tài sản đã nạp * APY / 365

Lợi nhuận cố định tính bằng cách sử dụng lãi suất đơn giản. APY của một sản phẩm cập nhật hàng ngày và tuân theo tỷ giá vào ngày bạn nạp tài sản của bạn. Lợi nhuận được tính bắt đầu từ Ngày T+1 (ngày sau khi bạn nạp tài sản của bạn). Vui lòng lưu ý rằng lợi nhuận từ sản phẩm PrimeEarn sẽ phân phối một lần vào hôm sau sau khi sản phẩm đáo hạn.

 

Sản phẩm PrimeEarn Giới hạn Đăng ký Tối đa

Mỗi sản phẩm PrimeEarn có giới hạn đăng ký tối đa. Khi đạt đến giới hạn, hệ thống sẽ không chấp nhận đăng ký nữa.

 

 

 

Đây là cách bạn có thể đăng ký những sản phẩm PrimeEarn trên ứng dụng HTX: