,MATRIX是新一代区块链技术,它利用最新的人工智能技术革新了加密货币与开源公有链的应用生态环境。与之前所有的区块链产品不同的是,MATRIX通过突破性的人工智能技术构建了一个具备自我优化能力的区块链网络,该网络具有兼容公链及私链之间的多链协作能力以及数据区块和控制区块分离的特性。 比特币,比特币(Bitcoin,简称BTC)是目前使用最为广泛的一种数字货币,它诞生于2009年1月3日,是一种点对点(P2P)传输的数字加密货币,总量2100万枚。比特币网络每10分钟释放出一定数量币,预计在2140年达到极限。比特币被投资者称为“数字黄金”。比特币依据特定算法,通过大量的计算产生,不依靠特定货币机构发行,其使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学设计确保货币流通各个环节安全性,可确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实拥有者转移、支付及兑现。同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。
Расчетная Стоимость
--- BTC ≈ ---
Валюта Послед. Изм.
---/---
--- --- Больше
--- ≈ ---
Изм.
---
24ч. Выс.
---
24ч. Низ.
---
24ч Объём
--- ---
Доступные 0.00000000 --- Депозит
---
---
Сумма сделки 0.00000000 ---
Доступные 0.00000000 --- Депозит
---
---
Сумма сделки 0.00000000 ---
  • Orderbook
  • Сделки
Книга Заявок
Ордера На Покупку
Ордера На Продажу
---
  • ---
Цена (---) Объём (---) Итого (---)

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

Market trades
Цена (---) Объём (---) Дата
ДатаПараМетодНаправлениеЦена(---)Объём(---)Сумма(---)Условие триггера ИсполненоНе исполненоДействие
Нет истории