How to view your trading activity on Huobi Global

1. You can see your trading activity in the Position Zone located at the bottom of the Huobi Futures trading interface. You can move between the Positions, Open Orders, Order History, Transaction History and Transaction Records tabs to view the status of your positions. You can also view any open or previously executed orders.
2. Alternatively, you can check your trading activity from a separate page by clicking [Orders] in the top right corner of the Huobi home page (and other pages). Then choose the [Derivatives Orders] tab from the drop-down menu. Graphical user interface, website.
3. Here, you can see the order history of your Coin-Margined Futures, Coin-Margined Swaps, and USDT-margined swaps and any details related to them.
Bạn mới sử dụng Huobi?Đăng ký tài khoản Huobivà nhận tối đa $300 dưới dạng'Tiền thưởng chào mừng 'để giúp bạn bắt đầu hành trình đầu tư của mình! Nếu bạn là người dùng hiện tại, hãy xemKiếm tiền từ Huobi, nơi bạn có thể bắt đầu kiếm lãi từ tiền điện tử nhàn rỗi của mình!
vi