,Pivot은 전세계 최대 블록체인 투자 커뮤니케이션 거래 플랫폼으로 실시간으로 암호화폐 시세, 뉴스, 거래 서비스 등 원스톱 서비스를 제공하는 것에 주력하고 있으며, 금융 기술을 통해 투자자가 블록체인 자산의 투자와 관리를 더 잘 수행할 수 있도록 도움을 제공하고자 합니다. PVT는 Pivot 생태계의 유일한 토큰으로 사용되고 있으며, 플랫폼과 파트너쉽 간의 각종 서비스에서 여러 역할을 수행하고 있습니다. 泰达币,블록체인 기반의 미국 달러화를 기반으로 실제 달러화와 유사한 가치를 유지하는 암호화폐 / 실제 달러화 유보금과 1:1정도의 비율을 유지함으로써 가치의 변동성이 거의 없음 / 가치 변동이 심한 다른 암호화폐 거래 시 안정적인 자산 운용을 위한 역할을 수행
총 자산 환산
--- BTC ≈ ---
코인명 가격 변동률
---/---
--- ≈ ---
변동률
---
24H 고
---
24H 저
---
24H 거래량
--- ---
신용카드
주문가능 0.00000000 --- 입금
---
---
주문총액 0.00000000 ---
주문가능 0.00000000 --- 입금
---
---
주문총액 0.00000000 ---
  • 호가창
  • 체결
그래프
매수도
매도도
---
  • ---
가격 (---) 수량 (---) 누적량 (---)

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

Market trades
가격 (---) 수량 (---) 시간
시간페어방식유형가격(---)수량(---)주문총액(---)발동 조건 체결 완료미체결작업
기록 없음