,Pivot은 전세계 최대 블록체인 투자 커뮤니케이션 거래 플랫폼으로 실시간으로 암호화폐 시세, 뉴스, 거래 서비스 등 원스톱 서비스를 제공하는 것에 주력하고 있으며, 금융 기술을 통해 투자자가 블록체인 자산의 투자와 관리를 더 잘 수행할 수 있도록 도움을 제공하고자 합니다. PVT는 Pivot 생태계의 유일한 토큰으로 사용되고 있으며, 플랫폼과 파트너쉽 간의 각종 서비스에서 여러 역할을 수행하고 있습니다. 火币积分,HT(Huobi Token)는 후오비의 공식 토큰으로 ERC20 기반의 블록체인 토큰이며, HT 보유자에게는 여러 혜택과 부정기적인 이벤트가 계속 진행되고 있음
총 자산 환산
--- BTC ≈ ---
코인명 가격 변동률
---/---
--- ≈ ---
변동률
---
24H 고
---
24H 저
---
24H 거래량
--- ---
신용카드
주문가능 0.00000000 --- 입금
---
---
주문총액 0.00000000 ---
주문가능 0.00000000 --- 입금
---
---
주문총액 0.00000000 ---
  • 호가창
  • 체결
그래프
매수도
매도도
---
  • ---
가격 (---) 수량 (---) 누적량 (---)

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

Market trades
가격 (---) 수량 (---) 시간
시간페어방식유형가격(---)수량(---)주문총액(---)발동 조건 체결 완료미체결작업
기록 없음