,CNNS는 글로벌 자산 가치 교환 네트워크(Crypto Neo-value Neural Sys)이자 글로벌 블록체인 정보 서비스의 제 1 프로젝트로서 전세계에서 가장 영향력 있는 가치 교환 네트워크를 구축하는 것을 사명으로 삼고 있습니다. CNNS는 전세계에서 가장 저명한 블록체인 콘텐츠 블랫폼인 BiShijie(币世界)와 한국의 1위 블록체인 뉴스 서비스 업체인 CoinNess와 함께 파트너쉽을 맺고 있습니다. 이 두 업체는 아시아 지역 최대의 디지털 자산 서비스 생태계를 갖추고, 북미, 유럽 등 지역에서 빠르게 발전하고 있으며 전통 자본시장과 신흥 자본시장에서 수천만 명의 투자를 받고 있습니다. 泰达币,블록체인 기반의 미국 달러화를 기반으로 실제 달러화와 유사한 가치를 유지하는 암호화폐 / 실제 달러화 유보금과 1:1정도의 비율을 유지함으로써 가치의 변동성이 거의 없음 / 가치 변동이 심한 다른 암호화폐 거래 시 안정적인 자산 운용을 위한 역할을 수행
총 자산 환산
--- BTC ≈ ---
코인명 가격 변동률
---/---
--- ≈ ---
변동률
---
24H 고
---
24H 저
---
24H 거래량
--- ---
신용카드
주문가능 0.00000000 --- 입금
---
---
주문총액 0.00000000 ---
주문가능 0.00000000 --- 입금
---
---
주문총액 0.00000000 ---
  • 호가창
  • 체결
그래프
매수도
매도도
---
  • ---
가격 (---) 수량 (---) 누적량 (---)

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

Market trades
가격 (---) 수량 (---) 시간
시간페어방식유형가격(---)수량(---)주문총액(---)발동 조건 체결 완료미체결작업
기록 없음